El passat any 2017 l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) va començar la modificació del Pla General de Comptabilitat (PGC) i les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats (NFCAC) per arribar a l’adequada homogeneïtzació de la normativa comptable espanyola amb les normes internacionals. Una any més tard, s’ha publicat el Projecte de Resolució on  aquesta modificació es plasma bàsicament en dues Normes de registre i valoració del nostre PGC:

9ª –Instruments financers

14ª –Ingressos per vendes i prestació de Serveis

 

En aquesta modificació  s’incorporen les millores introduïdes tant per la NIIF 15 per comptabilitzar els ingressos d’acord amb un model únic per al reconeixement i mesurament de les vendes de certs actius no financers, com per la NIIF 9 amb l’objectiu de millorar la imatge fidel sobre la gestió dels instruments financers. A més, amb aquesta modificació, s’adapta la presentació de les ampliacions de capital, per el que s’ha introduït una regla sobre els efectes comptables d’una fusió prevista a la norma de registre i valoració sobre combinacions de negocis. Recordem que només les entitats cotitzades en mercats secundarisestan obligades a l’aplicació de les NIIF.

També s’introdueixen canvis en les normes de formulació dels comptes anuals consolidats, ja incloses als comptes individuals, i comportarà una modificació del Real Decret 1491/2011 pel què s’aproven les normes d’adaptació del PGC a les entitats sense fins lucratius i així adaptar els models dels comptes anuals als canvis introduïts en les normes de registre i valoració del PGC.

 

Finalment la seva aplicació s’ajornarà presumiblement a l’un de gener de 2019.

Imprimir