Nova campanya de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per a les empreses que han disminuït, de manera considerable, la sinistralitat laboral

S’inicia una nova campanya d’incentius per les cotitzacions generades durant el 2018.

El reconeixement està centrat en el comportament de la sinistralitat de l’empresa en comparació amb la del sector al qual pertany.

Per poder accedir a l’incentiu només cal complir amb els límits dels índexs de sinistralitat, amb els requisits bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals, i amb el volum de cotització per contingències professionals.

Alguns dels requisits que han de complir els beneficiaris són:

  • Estar, dins del període d’observació, per sota dels límits que s’estableixin respecte dels índexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema.
  • Haver cotitzat en el període d’observació un volum superior a 5.000 € o 250 € en el període de 4 anys.
  • Estar al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds (31 de maig).
  • No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o Seguretat Social, sancions que hagin adquirit fermesa en el període d’observació i aquelles en què el sol·licitant sigui declarat responsable directe de les infraccions. Les greus es tindran en compte si hi ha hagut reiteració (més de dues infraccions).
  • Complir les obligacions de prevenció de riscos laborals. A l’efecte d’acreditar el seu compliment l’empresa sol·licitant haurà d’adjuntar amb la sol·licitud la declaració responsable d’acord amb el model establert.
  • Haver informat els delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu.

Les empreses poden obtenir informació relativa al compliment del volum de cotitzacions i dels índexs de sinistralitat de la seva mútua d’accidents de treball.

Cal recordar que, com a període d’observació es considera el nombre d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud, necessaris per a aconseguir el volum mínim de cotització, i que no hagin format part d’una sol·licitud anterior, amb un màxim de quatre exercicis.

La quantia de l’incentiu serà la següent:

  • El 5% de l’import de les quotes per contingències professionals de cada empresa.
  • Fins a un 5% addicional, o sigui, un màxim d’un 10% de les quotes per contingències professionals, quan s’hagin realitzat inversions en accions preventives complementàries.

Les accions preventives complementàries, menys per a la petita empresa, són: incorporació o ampliació de la plantilla de recursos preventius propis, realització d’auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa, existència i aplicació de plans de mobilitat viària, realització d’inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que milloren les condicions de seguretat i salut.

Per a la petita empresa són: assumir l’empresari l’activitat preventiva o incorporar a la plantilla recursos preventius propis, realitzar inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que milloren les condicions de seguretat i salut, formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals per a l’empresari o els treballadors designats que hagin d’assumir les tasques preventives.

 Des del dia 15 d’abril i fins al 31 de maig de 2019, les empreses que reuneixin els requisits i desitgin optar a l’incentiu, hauran de presentar la seva sol·licitud a la seva mútua d’accidents de treball.

Imprimir