Cobrar la prestació de jubilació i treballar alhora és possible, en determinats casos i complint uns requisits concrets.

Expliquem, a trets generals, en quins casos es pot compatibilitzar treball i pensió de jubilació:

  • Treball a temps parcial per compte d’altri – jubilació parcial / jubilació flexible.

– Si s’està treballant, es pot accedir a la jubilació i compatibilitzar la percepció de la pensió amb un treball a temps parcial. Aquesta situació s’anomena jubilació parcial. La pensió es minorarà en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball del pensionista en relació a la d’un treballador a temps complet comparable.

És necessari concertar un contracte de relleu si s’accedeix a la jubilació parcial abans de l’edat ordinària de jubilació.

La reducció de jornada pot anar del 25% al 50%, o al 75% si el contracte de relleu és indefinit i a temps complet.

– Els pensionistes de jubilació podran compatibilitzar la percepció de la pensió amb un treball a temps parcial. Aquesta situació s’anomena jubilació flexible. En aquest cas també es minorarà la pensió en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball del pensionista, en relació a la d’un treballador a temps complet comparable. La jornada de treball ha d’estar compresa entre el 75% i el 50% de la jornada de treball a temps complet.

  • Treballs per compte propi amb ingressos anuals que no superin el salari mínim interprofessional (SMI).

– La percepció de la pensió de jubilació és compatible amb la realització de treballs per compte propi, sempre que els ingressos totals anuals no superin el SMI, en còmput anual. Els qui realitzin aquestes activitats econòmiques no estan obligats a cotitzar per les prestacions de la Seguretat Social i no generaran drets sobre aquestes prestacions.

  • L’exercici de l’activitat desenvolupada per compte propi pels professionals col·legiats en alta en una mutualitat alternativa o exempts de causar alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
  • El manteniment de la titularitat del negoci i l’exercici de les funcions inherents a aquesta titularitat.
  • Jubilació Activa. Envelliment actiu. La percepció del 50% de la pensió de jubilació, en la seva modalitat contributiva, és compatible amb la realització de qualsevol treball per compte d’altri o per compte propi del pensionista (en cas del treball per compte propi, si s’acredita tenir contractat, almenys, un treballador per compte d’altri, la quantia de la pensió compatible pot arribar al 100%), en els següents termes:

– L’accés a la pensió haurà d’haver tingut lloc una vegada complerta l’edat que en cada cas resulti d’aplicació, sense que, a aquests efectes, siguin admissibles jubilacions acollides a bonificacions o anticipacions de l’edat de jubilació que poguessin ser aplicables a l’interessat.

– El percentatge aplicable a la respectiva base reguladora a l’efecte de determinar la quantia de la pensió causada ha d’aconseguir el 100%.

– El treball compatible podrà realitzar-se a temps complet o a temps parcial.

Imprimir