El dia 8 de març del 2018 ha estat convocada una vaga general pels diferents sindicats.  Per alguns dels convocants la vaga està prevista per tot el dia, i per d’altres només en determinades hores del dia.

La vaga està prevista de les 0.00 a les 24.00 hores del 8/03 per alguns i, per d’altres, estan previstes aturades de dues o quatre hores.

 

A tall d’exemple, en algunes de les convocatòries les dues hores previstes d’aturada es concreten de la següent manera:

 

En horari d’11.30 a 13.30 hores, per jornades partides i jornades continuades en torn de matí,  de 16.00 a 18.00 hores, per jornades continuades en torn de tarda i per les jornades continuades en torn de nit, la vaga es durà a terme durant les dues primeres hores del torn que comenci la jornada del dia 8, llevat aquells àmbits, sectors o empreses que es notifiqui expressament un horari diferent; així doncs:

 

  • Sectors de viatgers: jornades continuades en torn de matí, de 7.00 a 9.00 hores, jornades continuades en torn de tarda, de 18.30 a 20.30 hores;
  • Sector sanitari: jornades continuades en torn de matí, de 8.00 a 10.00 hores;
  • Sector de lleure educatiu i sociocultural: jornades continuades en torn de matí, de 12.00 a 14.00 hores, per jornades continuades en torn de tarda, de 18.00 a 20.00 hores;
  • Les escoles bressol (excepte les escoles bressol municipals): la vaga serà 15.00 a17.00 hores;
  • Els centres d’ensenyament ordinaris, instituts, ensenyament reglat, ensenyament no reglat, universitat, centres especials de treball: la vaga serà d’11.30 a 13.30 hores a excepció d’aquelles persones treballadores que fan especialitat només a la tarda en els que la vaga serà de 15.00 a 17.00 hores;
  • Residències de discapacitats, llars residencials i centres de dia de discapacitats: per a les jornades continuades del matí, la vaga serà de 10.00 a 12.00 hores

 

Poden trobar les diferents convocatòries a:

 

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/vagues/convocatories

 

És un dret individual de cada treballador decidir a fer vaga o no el dia 8 de març.

TREBALLADORS QUE S´ HI ADHEREIXIN

– Cal que ho comuniqui millor per escrit al empresari per evitar conflictes de la seva adhesió o no de la vaga.

– El treballador aquest dia no cotitzarà, s’ha d’informar d’aquest fet a la Tresoreria de la seguretat social,  ni aquest dia serà retribuït. Per tant aquest dia de vaga no comportarà cap cost econòmic per l’empresa.

– No podem obligar a un treballador a treballar aquest dia , llevat com més endavant analitzarem que s’hagi instaurat serveis mínims o serveis de  manteniment o seguretat  a les instal·lacions i per aquest motiu hagi de treballar.

– No és poden substituir als treballadors que exerceixen el dret a la vaga, per treballadors de nova contractació o d’empreses de treball temporal.

 

TREBALLADORS QUE NO S´ HI ADHEREIXIN

– És un dia laboral normal, i per tant consta d’alta a la seguretat social i percebrà la preceptiva retribució econòmica.

– Tampoc podem obligar a un treballador a adherir-se a la vaga, per molt que degut als treballadors vaguistes, tinguem el torn o la maquinaria parada , el treballador no s’hi ha adherit i per tant ha d’ésser retribuït.

– Pot ésser que degut a l’existència de determinats piquets informatius o per problemes amb el transport, el treballador no pugui arribar al  seu lloc de treball. En aquest supòsit si el treballador ho pot demostrar ha de continuar essent retribuït, i en tot cas ens podem plantejar si li fem o no recuperar aquestes hores de treball fet que s’analitzaria en cada cas en concret.

– Per tot plegat i per les incidències que sorgeixen en un dia de vaga; moltes empreses productives prèvia negociació amb els treballadors o els seus representants, consideren aquest dia com un dia de vacances, i d’aquesta manera el procés productiu no és veu afectat per la manca d´ un grup de treballadors. En tot cas aquesta opció s’hauria de pactar sempre i de manera obligatòria entre les parts per tal de quadrar el calendari laboral.

 

SERVEIS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MATERIALS.

Cal no confondre-ho amb els serveis mínims que en parlarem tot seguit. Aquest servei de manteniment consisteix en que determinats treballadors tot i exercir el dret de vaga no el podran gaudir per que hauran de realitzar  tasques fonamentals que comporten que de no fer-se per exemple provocaria un dany a la maquinaria o als productes que es troben dins de les instal·lacions de les empreses.

  1. Producte fresc, granges, manteniment de forns industrials,…..etc.

S’ha de negociar amb els representats dels treballadors i no pot afectar ni de bon tros a la totalitat de l´ empresa, ni utilitzar aquesta eina per garantitzar-ne la producció el dia de la vaga.

 

SERVEIS MINIMS

Són aquells que venen determinats per l’autoritat en aquest cas les CCAA;  i que venen a preservar el bon funcionament d´ aquells serveis essencials per a la comunitat (hospitals, policia, transports….ETC).

El dia 6/03, s’ha publicat l’ORDRE TSF/24/2018, d’1 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general convocada pel dia 8 de març de 2018.

 

Imprimir