Durant aquest mes de juliol, finalitza el termini màxim pel dipòsit, davant el Registre Mercantil, dels comptes anuals de les societats mercantils corresponents a l’exercici 2017. La raó de ser d’aquest termini és que la llei mercantil estableix, per un costat,la data límitde 31 de març per la formulació de comptes anuals pels administradors, 3 mesos des de la formulació per celebrar la Junta d’accionistes/socis d’aprovació de comptes (30 de juny) i un mes addicional per dipositar els comptes al Registre (30 de juliol).

Les societats que presentin comptes anuals abreujats dipositaran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la proposta d’aplicació del resultat i la memòria. Per contra, les societats obligades a presentar comptes anuals normals, hauran de dipositar també l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes d’efectiu i l’informe de gestió. Tota aquesta informació haurà d’anar signada per l’òrgan d’administració de la societat.

Aquest any, els comptes anuals incorporen una informació addicional, corresponent a la titularitat real de les societats. Aquesta informació, que fins ara era opaca per als Registres Públics, consisteix en identificar als socis persones físiques que, directa o indirectament, ostentin una participació social superior al 25% del capital social. No obstant, cal aclarir que aquesta informació no estarà a l’abast de tothom, sinó que quedarà custodiada pels Registres Mercantils i haurà de ser subministrada únicament a requeriment motivat per part de l’Administració. De la polèmica generada per aquesta novetat ja els hi hem anat informant durant les darreres setmanes al nostre compte a les  xarxes socials.

També cal advertir què s’estén l’abast de l’obligació de formulació de comptes anuals normals. Fins ara, el llindar establia que només les empreses amb un determinat volum (obligades també a auditar els comptes anuals), tenien obligació de formular comptes anuals normals. Doncs, segons ha establert recentment l’ICAC, també les societats que formin part d’un grup mercantil sota determinades condicions, hauran de formular comptes anuals normals, amb independència del seu volum individual.

Per tant, afrontem el mes de juliol amb una elevada càrrega d’obligacions formals per les societats: a l’obligació de dipòsit dels comptes anuals (recordem que la demora en aquest termini pot comportar sancions que generalment oscil·len entre 1.200 i 60.000 euros), se suma la campanya mensual o trimestral d’IVA i la presentació, entre l’1 i el 25 de juliol, de l’Impost de Societats corresponent a l’exercici 2017.

Imprimir