Sovint els propietaris d’immobles en lloguer a través de societats mercantils es plantegen si la seva activitat pot gaudir d’algun incentiu especial, tal com succeeix amb els rendiments de lloguer d’habitatges per part de persones físiques, que gaudeixen, per norma general, d’una reducció del 60% als rendiments obtinguts.

En aquest sentit, i per evitar el greuge comparatiu amb el propietari persona física, la llei de l’impost de societats preveu un règim similar per les societats mercantils. Aquest règim permet aplicar una bonificació del 85% sobre la quota de l’impost de societats resultant dels rendiments obtinguts pel lloguer d’habitatges, quan es compleixin els següents requisits:

  • Els habitatges han d’estar destinats a satisfer les necessitats permanents d’habitatge dels arrendataris i estar regulats per la Llei d’arrendaments urbans (LAU). És a dir, no computen els lloguers de caràcter temporal o per gaudir de vacances.
  • Cal disposar, almenys, d’una persona assalariada a temps complet per a la gestió dels arrendaments.
  • El número d’habitatges llogats o oferts en arrendament no pot ser, en cap moment, inferior a vuit. És important aquesta dada a l’hora de planificar inversions o desinversions futures.
  • Cal tenir els habitatges llogats o oferts en arrendament durant un període d’almenys tres anys. La bonificació es podrà aplicar des del primer dia, però no es consolidarà fins que no transcorri l’esmentat termini.
  • En cas que el lloguer d’habitatges del tipus citat no sigui l’activitat exclusiva de la societat és necessari que el volum de rendes generades pels habitatges que poden gaudir de la bonificació sigui, almenys, del 55% del total de les rendes del període impositiu, sense que computin únicament les rendes derivades de transmissió d’algun dels habitatges. O bé que el 55% dels habitatges que constin a l’actiu de la societat sigui susceptible de generar rendes bonificades. En aquest sentit, cal precisar que s’entén per renda, no l’import de la renda de lloguer percebuda, sinó el benefici de l’arrendament un cop descomptades les despeses directes i la part proporcional de les despeses indirectes.

Per tant, es tracta d’una atractiva opció per tal de rendibilitzar fiscalment l’activitat de lloguer d’habitatges, sense perdre els avantatges a nivell de gestió i responsabilitat que representa disposar dels immobles a través d’una societat mercantil. De la mateixa manera, és una opció igualment aconsellable si l’activitat de lloguer s’està desenvolupant com a activitat econòmica a nom d’una persona física, ja que a més, l’aportació dels immobles a la societat de nova constitució no generarà plusvàlues en seu de l’aportador per aplicació del règim especial d’aportacions no dineràries de branca d’activitat.

En tot cas, serà necessari un assessorament especialitzat continuat per tal de planificar l’activitat, tant pel que fa a l’aplicació del règim especial a societats ja existents, com pel que fa a l’anàlisi cost-benefici de la configuració d’una estructura societària, sempre sense deixar de complir els requisits necessaris per acollir-se a aquest règim especial.

Imprimir