Les empreses han de concedir als treballadors i treballadores, en les localitats que no sigui festiu el 21/12, un permís de fins a 4 hores dins la jornada laboral, que serà retribuït i no recuperable, per poder exercir el seu dret a vot.

Els que acreditin que tenen la condició de membre de mesa electoral o d’interventors o interventores tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant tota la jornada laboral, i un permís retribuït de 5 hores de la jornada laboral l’endemà del dia de la votació. Els que gaudeixin de descans el dia de la votació només tindran dret al permís retribuït de 5 hores de l’endemà del dia de la votació.

Els apoderats i apoderades tindran dret a un permís retribuït durant la jornada de votació.

Font: articles 24 i 25 del Real Decret 953/2017, de 31 d’octubre.

Imprimir