Ens trobem immersos en la campanya de declaracions de l’IRPF i de l’Impost sobre el Patrimoni de l’exercici 2018. En aquest moment resulta important recordar a aquells que encara no l’hagin presentat, que el termini per fer-ho finalitza el proper 1 de juliol, i que, com cada any, hi ha una sèrie d’aspectes que cal destacar a fi d’optimitzar la nostra factura fiscal, i d’evitar incorreccions a la declaració.

En aquestes dates, l’Agència Tributària ja ha posat a disposició dels contribuents els esborranys de declaració o dades fiscals, eina consolidada des de fa anys per tal d’ajudar als contribuents a recopilar tota la seva informació amb transcendència a l’IRPF. No obstant, durant els anys que porta operativa, i malgrat les millores introduïdes, també ha quedat de manifest que les dades facilitades per l’administració estan lluny de la perfecció. Així, mentre que les dades informades per terceres persones solen estar ben incorporades als esborranys, es detecten incorreccions i omissions en altres dades que poden resultar rellevants per la nostra declaració, com ara:

 • Els percentatges de titularitat dels immobles a vegades no es corresponen amb la realitat i han d’esser modificats any rere any, sempre sobre la base de que es pugui acreditar la titularitat degudament.
 • Les quotes pagades a col·legis professionals o sindicats, també s’hauran d’afegir manualment a la declaració per tal de poder-les desgravar.
 • Les quanties satisfetes en concepte de préstecs hipotecaris sovint no estan relacionades amb l’habitatge habitual a què corresponen a l’efecte de practicar la deducció pertinent.
 • Els donatius recurrents que donen lloc a deduccions incrementades, en ocasions no són reconeguts pels esborranys com a tals, malgrat que s’hagin declarat en exercicis anteriors.
 • Cal repassar les dades recollides pel que fa a la deducció per maternitat incrementada, consistent en la deducció de fins a 1.000 euros per pagaments realitzats a guarderies, que a més, constitueix una de les novetats més rellevants de la campanya de 2018.
 • Les aportacions a plans de pensions a favor del cònjuge acostumen a imputar-se a les dades fiscals d’aquest, en comptes de a qui fa efectivament l’aportació.
 • Quant a rendes procedents de l’estranger o de lloguers a través de plataformes on-line, els esborranys acostumen a incloure esments genèrics en relació a la detecció d’aquest tipus de rendes per part de l’Agència Tributària, si bé no sempre correspon a rendes efectivament percebudes, sinó que aquests avisos sovint es basen en les dades que estan en poder de l’Administració procedents de períodes anteriors.
 • Transmissions de béns immobles: normalment hi figuren les dades bàsiques de l’operació, però no sempre és així. No obstant, l’esborrany de dades fiscals tampoc informa de la possible existència d’algun incentiu fiscal derivat de la renda que es pugui posar de manifest a la transmissió.
 • Domicili: si hem canviat de domicili, malgrat que l’haguem comunicat, hem d’assegurar-nos que consti correctament a les bases de dades d’Hisenda.
 • Les subvencions, així com els ajuts per l’emancipació, renovació de vehicles o qualsevol altre, s’han d’incloure a la declaració de renda, i per tant, estan subjectes a tributació a l’escala general, tot i que no sempre apareixen als esborranys. Hisenda té mitjans per descobrir si les hem cobrat, i fa temps que ha començat a exigir la tributació d’aquests rendiments
 • Interessos de demora: si vostè ha cobrat interessos de demora procedents de qualsevol litigi civil, o de l’Administració Pública, aquests imports estan subjectes a tributació. En aquest últim cas, l’Agència Tributària també està avisant al contribuent de què li consten imports percebuts per aquest concepte.

Per tot això, i considerant que l’Agència Tributària ha manifestat expressament que les dades que figuren als esborranys no són vinculants i és responsabilitat del contribuent verificar-les, en molts casos serà recomanable acudir a l’ajuda d’un assessor fiscal, no només per evitar futures sancions, sinó per optimitzar la fiscalitat de determinades operacions.

Imprimir