El passat 30 de setembre va entrar en vigor el Reial Decret-Llei que aprova l’increment dels pagaments fraccionats de l’impost de societats, amb aplicació directa per al pagament a realitzar aquest mes d’octubre. A continuació descrivim les seves principals característiques:

Contribuents afectats: societats que durant l’exercici anterior hagin tingut una xifra de negocis superior als 10 milions d’euros.

Modificacions en el càlcul del pagament fraccionat

  1. Establiment d’un ingrés mínim consistent en el 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys, minorat només en els pagaments fraccionats realitzats amb anterioritat.
  1. El tipus de gravamen s’estableix, en termes generals, en  un 24%

Per exemple, si una empresa obté un resultat positiu, a 30 de setembre de 2016, de 100.000 euros, i té bases negatives a compensar de 30.000 euros,  la seva quota serà de (100.000-30.000) x 24% = 16.800 euros, però per efecte del pagament mínim, haurà d’ingressar 100.000 x 23% = 23.000 euros.

Aquests pagaments fraccionats seran deduïbles a l’hora de calcular la liquidació definitiva de l’impost de societats corresponent a l’exercici 2016.

Vigència de la norma

Des del passat 30 de setembre, i amb caràcter indefinit

Imprimir