El canvi de domicili requereix, en la majoria dels casos, una comunicació fefaent a les diverses Administracions Públiques, a fi de que les notificacions siguin remeses a l’adreça actual de l’interessat, per tal de permetre que aquest  en tingui constància de les mateixes, i no perdre les oportunitats de defensa que li brinden les diferents normes.

En cas contrari, ens podem trobar amb sorpreses desagradables, de les quals, una de les més freqüents és la recepció, per part d’Hisenda, de notificacions d’embargament o providències de constrenyiment derivades de multes de trànsit que no han pogut estar notificades en el seu moment, que acompanyen un recàrrec del 20% per no haver satisfet en període voluntari un deute del qual no tenia constància, i que l’Agència Tributària s’encarrega de recaptar quan l’administració de Trànsit no ho ha pogut fer.

Es tracta d’un tema controvertit, doncs cal ponderar, per un costat, la obligació del ciutadà de comunicar les seves dades personals bàsiques a les Administracions Públiques, i les conseqüències del seu incompliment; i per un altre, l’exigència per part dels administrats, de què existeixi la suficient coordinació i unicitat entre les administracions com per no haver de duplicar tràmits que tenen un mateix objecte. Així, no sembla molt raonable que l’Administració s’empari en la manca de localització d’un ciutadà, per derivar la recaptació amb recàrrec d’un deute a un altre organisme públic que sí disposa de dades per notificar-li.

En aquest sentit, és cert que existeix jurisprudència i resolucions administratives que estableixen que, en el cas de que l’interessat hagi notificat el canvi d’adreça a altres organismes diferents al què requereix el pagament, aquest no pot, sense més, notificar per Butlletí Oficial de l’Estat sense indagar per mitjans raonables i de manera diligent el domicili actual de l’interessat.

Malgrat això, en no pocs casos el cost de litigar amb l’administració no compensa les quanties que es reclamen, de manera que el més recomanable en aquests casos és assabentar-se amb el seu assessor respecte de quins són tots els organismes als què ha de notificar un canvi de domicili.

Imprimir