La Inspecció de Treball ha publicat un criteri tècnic amb relació al registre de jornada.  D’aquest criteri podem destacar els següents punts:

Obligatorietat del Registre de jornada

Per començar s’indica que és una obligació, i no una opció de l’empresa, garantir el registre de jornada. Per tant, és una obligació establir un registre de jornada.

Contingut del Registre de jornada

Pel que fa al contingut del registre, s’especifica que no s’exigeix expressament el registre de les interrupcions o pauses entre l’inici i la finalització de jornada, però ens indica que seria convenient que el registre oferís una visió adequada i completa del temps de treball efectiu.

Fa també referència a què tindran en compte si s’ha establert una distribució irregular de la jornada o una distribució del temps de treball diari diferent per conveni col·lectiu, o en el seu defecte, per acord entre l’empresa i la RLT. En aquests casos especifica que, per determinar un possible incompliment, caldrà fer-ho de forma integral, de manera que els caldrà una visió anual i no podran determinar-se incompliments fins al final de l’exercici.

A més, fent referència a la sentència del TJUE,  ens indica que el sistema implantat ha de ser objectiu i fiable i ha de permetre computar la jornada laboral diària realitzada per cada treballador.

També ens avisa que en cas contrari, tota la jornada entre l’hora d’inici i la de finalització del registre es podria presumir temps de treball efectiu, i que li correspondria a l’empresa acreditar que no és així.

I ens diu que la negociació col·lectiva o els acords d’empresa sobre l’organització i documentació del registre han de ser l’instrument per precisar com es consideren  les interrupcions, les pauses o la flexibilitat del temps de treball.

Conservació del Registre de jornada

Els registres s’han de conservar, a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social durant 4 anys.

Se’ns indica que, sigui quin sigui el mitjà de conservació dels registres, aquest ha de garantir la fiabilitat i veracitat de les dades registrades.

A més, el mitjà ha de ser accessible, per tant, s’ha de poder accedir als registres en qualsevol moment, si se sol·licita, i ha d’estar permanentment i físicament en el centre de treball, o accessible des d’aquest de manera immediata.

Els registres en format paper es podran guardar en suport informàtic, mitjançant l’escaneig dels documents originals, amb les degudes garanties.

Tanmateix, tenir-los a disposició de les persones treballadores i dels representants legals no comporta l’obligació d’entrega de còpies -a menys que vingui establert per conveni o pacte-, però sí la de permetre la seva consulta.

Organització i documentació del registre

La forma d’organització i documentació del registre serà la que s’estableixi mitjançant negociació col·lectiva, acord d’empresa o, si no hi ha res establert, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors. És competència de la Inspecció verificar que el sistema establert ve precedit d’un procediment de negociació o consulta amb els representants dels treballadors.

El sistema de registre ha de ser objectiu i ha de garantir la fiabilitat, veracitat i la no alteració a posteriori de les dades, a més de respectar la normativa sobre protecció de dades.

El registre ha de ser documentat, per tant quan el mateix es realitzi per mitjans electrònics o informàtics (exemple: targeta magnètica, empremta dactilar o ordinador), la Inspecció podrà requerir la impressió o la descàrrega en suport informàtic, en format llegible i tractable, dels registres corresponents al període que es consideri. En cas de format paper pot demanar còpia i, en cas que no es disposi de mitjans per la seva còpia, podrà realitzar fotografies, prendre notes, etc.

Règim sancionador

La modificació introduïda en el règim sancionador és clara. No complir les normes en aquest cas està tipificat com una infracció greu.

Davant de tots aquests punts, els recomanem que s’estableixi un registre de jornada, que aquest sigui objectiu i fiable, que es registrin les interrupcions entre jornades i que sigui accessible en qualsevol moment des del centre de treball.

A més, que s’acordi la consideració que tenen les pauses, les interrupcions i la flexibilitat del temps de treball per evitar dubtes i tenir clar què es considera temps de treball i què no.

En cas d’haver-hi a l’empresa representació dels treballadors, és aconsellable que la forma d’organització i documentació del registre, si no ve establerta en el Conveni col·lectiu o acord d’empresa, s’hagi pactat amb la representació dels treballadors o, almenys, que hagi estat precedida d’un procediment de negociació  o consulta.

 

Imprimir