El Reial Decret-llei de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç, publicat el 8/12, aborda els aspectes més inajornables que afecten la competitivitat del sector industrial, com la regulació del contracte de relleu per adaptar-lo a la singularitat de la indústria manufacturera.

Els recordem que el contracte de relleu s’utilitza per substituir a un treballador que sol·licita jubilar-se de manera parcial, i que s’ha de formalitzar amb un treballador en situació de desocupació o que estigui contractat per l’empresa mitjançant un contracte de durada determinada.

Les jubilacions parcials que es realitzin fins al 31 de desembre de 2022, amb simultània formalització de contracte relleu, dels treballadors de les  empreses del sector de la indústria,  se’ls aplicarà la legislació anterior a la Llei 27/2011, si es compleixen els requisits següents:

  • Que el treballador que sol·liciti l’accés a la jubilació parcial realitzi directament funcions que requereixin esforç físic o alt grau d’atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge.
  • Que el treballador acrediti un període d’antiguitat en l’empresa de, almenys, sis anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial.
  • Que a la data de jubilació parcial, el percentatge de treballadors de l’empresa amb contracte indefinit sigui superior al 70% del total de la plantilla.
  • Que la reducció de jornada de treball del jubilat parcial estigui compresa entre un mínim del 25% i un màxim del 67%, o del 80% per als casos en què el treballador rellevista sigui contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida.
  • Que existeixi una correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i del jubilat parcial, de manera que la del treballador rellevista no podrà ser inferior al 65 per cent de la mitjana de les bases de cotització corresponents als sis últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.
  • El treballador haurà d’acreditar que té cotitzats 33 anys a la data de la jubilació parcial. En el cas de persones amb una discapacitat en grau igual o superior al 33%, s’exigiran 25 anys cotitzats.

Aquesta possibilitat es considera necessària per poder arribar a la finalitat perseguida amb la jubilació parcial, que no és altra que rejovenir les plantilles, fomentar la contractació indefinida i incrementar la productivitat de les empreses.

Important assenyalar que el manteniment de la legislació anterior comporta que pel jubilat parcial tan sols es cotitzarà per la jornada que realitzi.

Recordin que a partir del 2013 empresa i treballador cotitzen per la base de cotització que li hagués correspost de seguir treballant a jornada completa. Val a dir que actualment estem en un període transitori i encara no es cotitza pel 100% de la base de jornada completa, però s’hi arribarà en el 2023. S’està aplicant de manera gradual i en el 2018 es cotitza pel 75% d’aquesta i en el 2019 es cotitzarà pel 80%.

Per tant, el cost d’una jubilació parcial difereix de manera substancial segons la regulació aplicable.

Imprimir