L’objecte d’aquest nou Reial decret llei és l’aprovació de mesures de protecció social destinades als col·lectius més vulnerables (ex. subsidi per majors de 52 anys), de foment de l’ocupació per determinats col·lectius especialment sensibles a la inestabilitat laboral i a la desocupació (aturats de llarga durada, treballadors del camp, treballadors fixos discontinus en activitats turístiques, etc.) i inclou també determinades disposicions dirigides a establir el registre de la jornada de treball, a l’efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Algunes de les mesures més destacades són:

1.- El registre de la jornada de treball

S’introdueix el registre de jornada, a l’efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada laboral, de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

La mesura serà d’aplicació al cap de dos mesos de la publicació en el BOE, per tant el pròxim 12 de maig.

El registre haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària establerta en l’Estatut dels Treballadors.

No es concreta la forma de realitzar aquest registre. Es deixa a la negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’aquests, a la decisió de l’empresa prèvia consulta amb els RLT.

L’empresa haurà de conservar els registres durant quatre anys.

Incomplir aquesta obligació serà una infracció greu que suposa una multa de 206 a 6.250 euros. A aquest afecte s’ha modificat la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

2.- Bonificació per la contractació laboral de persones desocupades de llarga durada

Es pretén incentivar la contractació indefinida de persones desocupades que portin inscrites en l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 anteriors a la contractació, mitjançant una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social. Per a l’aplicació d’aquesta bonificació, s’estableix que s’haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d’inici de la relació laboral.

Les bonificacions són les següents:

– 1.300 euros/any (108,33 euros/mes) si és home.
– 1.500 euros/any (125 euros/mes) si és dona.

Si el contracte es formalitza a temps parcial, les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

3.- Mesura de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística

La mesura pretén incentivar, mitjançant bonificacions en les quotes a la Seguretat Social la prolongació dels contractes laborals de treballadors fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i hostaleria, en els mesos de febrer, març i novembre

Podran aplicar una bonificació, durant aquests mesos, del 50% de la quota empresarial per contingències comunes, per desocupació, FOGASA i formació professional.

4.- Pla de conversió de contractes eventuals de treballadors agraris en contractes indefinits o contractes fixos-discontinus

Possibilita que les empreses que ocupin treballadors en el Sistema Especial per Treballadors per Compte d’Altri Agraris que transformin, abans de l’1 de gener de 2020, contractes temporals en contractes indefinits, inclosos els fixos discontinus, puguin bonificar-se la quota empresarial per contingències comunes durant dos anys.

Les quanties de les bonificacions varien en funció del grup de cotització en què estiguin enquadrats els treballadors i de la modalitat de cotització –mensual o per jornades reals treballades–. A més, amb l’objectiu d’introduir mesures positives per a reduir la bretxa de gènere, s’estableixen quanties incrementades en el cas de la conversió de contractes de dones treballadores.

Grup i tipus de cotització Requisit base de cotització inferior a Bonificació
Homes Dones
Grup 1 – bases mensuals 1.800 € mensuals 40 €/mes – 480 €/any 53,33 €/mes – 640 €/any
Grup 1 – jornades reals 81 €/dia 2 €/dia 2,66 €/dia
Grups 2 a 11 -bases mensuals / jornades reals 1.800 € mensuals o 81,82 €/dia Quantia necessària perquè la quota CC no superi 88,15 €/mes o 4,01 € per jornada real treballada. Quantia necessària perquè la quota CC no superi 58,77 €/mes o 2,68 € per jornada real treballada.

Aquestes bonificacions no seran aplicables durant les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, així com naixement i cura del menor causades durant la situació d’activitat. Per a la seva aplicació l’empresa haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data de transformació del contracte.

5.- Autònoms. Aclariment sobre la nova norma de cotització durant la situació d’incapacitat temporal amb càrrec a les quotes per cessament d’activitat en la situació d’incapacitat temporal transcorreguts 60 dies de la baixa

L’1 de gener de 2019 va entrar en vigor una nova mesura per la qual, a partir del dia 61è d’incapacitat temporal, per part de les mútues col·laboradores, entitat gestora o Servei Públic d’Ocupació Estatal, s’abonarien les cotitzacions dels treballadors autònoms, amb càrrec a les quotes de cessament d’activitat. Donat que l’aplicació de la mateixa ha generat dubtes interpretatius s’ha afegit en aquest RDL una disposició per aclarir-los.

Els treballadors autònoms, que tenint la protecció per cessament d’activitat durant 2018, es trobaven en situació d’incapacitat temporal a la data 1/01/2019, transcorreguts 60 dies des que s’iniciés aquesta situació, podran beneficiar-se del pagament de les quotes.

Amb independència de la data del fet causant de la incapacitat temporal, l’abonament de les quotes procedirà exclusivament des de l’1 de gener de 2019, si escau, sempre que el venciment dels 60 dies s’hagi produït a partir de l’1/01/2019.

Els treballadors autònoms que, sense tenir protecció per cessament d’activitat durant 2018, es trobessin en situació d’incapacitat temporal a data 1/01/2019, hauran de romandre en aquesta situació 60 dies des de l’1 de gener de 2019 per a beneficiar-se del pagament de les quotes.

Imprimir