El Reial Decret-Llei publicat al BOE del 29 de desembre de 2018 ens porta una sèrie de noves mesures, entre les quals destaquem les següents:

 • Cotització a la Seguretat Social. Increment base màxima, nous tipus de cotització per accidents de treball, noves inclusions al Règim General i suspensió de la reducció quotes per disminució sinistralitat laboral.

La base màxima de cotització a la Seguretat Social s’incrementa en un 7% i queda establerta en 4.070,10 euros mensuals.

També s’incrementen els tipus de cotització per accidents de treball i malalties professionals, els quals van lligats a l’activitat econòmica, ocupació o situació. El tipus mínim passa a l’1,5%.

S’inclouen de manera obligatòria en el Règim General, com assimilats, els participants en programes de formació, en pràctiques no laborals en empreses i les pràctiques acadèmiques externes.

Queda suspès el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral per les cotitzacions que es generin durant l’any 2019.

 

 • Cotització addicional pels contractes temporals de durada efectiva igual o inferior a 5 dies.

La quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes s’incrementarà en un 40% en els contractes temporals de durada efectiva igual o inferior a 5 dies. No serà d’aplicació als treballadors inclosos en el Sistema Especial de treballadors per compte d’altri agraris.

La regulació anterior establia un 36% pels contractes temporals de durada efectiva inferior a 7 dies.

 

 • Jubilació forçosa a l’edat legal de jubilació.

Els convenis col·lectius podran establir clàusules que permetin l’extinció del contracte per compliment, per part del treballador, de l’edat legal de jubilació, sempre que el treballador compleixi els requisits exigits per tenir dret al 100% de la pensió ordinària de jubilació contributiva.

A més, la mesura haurà de vincular-se a objectius coherents, de política d’ocupació, establerts en el Conveni.

 • Autònoms. Protecció prestació econòmica per incapacitat temporal amb l’entitat gestora (INSS). Canvi a una mútua.

Els autònoms que encara tinguin la protecció de la prestació econòmica per incapacitat temporal amb l’entitat gestora (INSS)  tenen fins a finals de març per optar per una mútua col·laboradora de la Seguretat Social. Aquest canvi tindrà efectes des de l’1 de juny del 2019.

 • Nova infracció laboral greu. Falsos autònoms.

S’inclou com a infracció laboral greu, amb multes que poden anar de 3.126 a 10.000 euros, el fet de donar de baixa treballadors de l’empresa perquè realitzin la mateixa activitat laboral o idèntica prestació de serveis com autònoms. Es considerarà una infracció per cadascun dels treballadors afectats.

 

 • Autònoms. Obligatorietat de la cobertura de totes les contingències, increment de la base mínima i dels tipus de cotització, ajornament de la regulació autònoms a temps parcial i nova tarifa plana.

A partir de l’1 de gener del 2019 s’incrementa la protecció dels autònoms incorporant de manera obligatòria la totalitat de les contingències que fins ara tenien caràcter voluntari, com les contingències professionals i la protecció per cessament d’activitat.

També s’incrementa la base mínima en 1,25%, que queda en 944,40 euros, i el tipus de cotització que puja al 30% en l’any 2019 (30,3% en el 2020, 30,6% en el 2021 i 31% en el 2022).

A més, s’ajorna, de nou, la possibilitat del treball autònom a temps parcial.

Pel que fa als beneficis a la cotització (tarifa plana) queda de la següent manera:

 • Durant els 12 primers mesos:
  • Si s’opta per cotitzar per la base mínima: Quota única mensual de 60 euros (51,50 € contingències comunes i 8,50 € contingències professionals).
  • Si s’opta per cotitzar per una base superior a la mínima: Reducció del 80% de la cotització de contingències comunes. La quota a reduir és el resultant d’aplicar a la base mínima el tipus mínim de cotització vigent per contingències comunes.
 • Durant els 12 mesos següents, i aplicant-se a la quota resultant d’aplicar a la base mínima el tipus mínim de cotització vigent per contingències comunes:
  • Reducció del 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial.
  • Reducció del 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període anterior de 6 mesos.
  • Bonificació del 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període anterior de 3 mesos.

Els treballadors per compte propi agraris també tenen dret a beneficis a la cotització (tarifa plana), essent la quota única mensual durant els 12 primers mesos de 50 euros.

 

 • Treballadors de la llar. Nous trams de cotització amb un màxim d’hores treballades per tram.

S’estableixen 10 trams de cotització en funció de la retribució i es marquen les hores màximes que podran realitzar-se en cada un dels trams.

Tram Retribució mensual ‒ Euros/mes Base de cotització ‒ Euros/mes Màxim hores treballades
1.   Fins a 240,00. 206,00 34
2.   Des de 240,01 fins a 375,00. 340,00 53
3.   Des de 375,01 fins a 510,00. 474,00 72
4.   Des de 510,01 fins a 645,00. 608,00 92
5.   Des de 645,01 fins a 780,00. 743,00 111
6.   Des de 780,01 fins a 914,00. 877,00 130
7.   Des de 914,01 fins a 1.050,00. 1.050,00 160
8.   Des de 1.050,01 fins a 1.144,00. 1.097,00 160
9.   Des de 1.144,01 fins a 1.294,00. 1.232,00 160
10.   Des de 1.294,01. Retribució mensual 160

 

La reducció de les cotitzacions del 20%,  així com l’ampliació de la bonificació fins al 45% per famílies nombroses, es manté durant el 2019.

L’equiparació amb el Règim General, prevista pel 2024, s’avança i es farà efectiva l’1 de gener del 2021.

 

 • Supressió del contracte d’emprenedors i d’altres mesures lligades a la taxa d’atur superior al 15%.

En haver-se assolit una taxa d’atur per sota del 15%, i per tal de garantir la seguretat jurídica, se suprimeixen els contractes d’emprenedors, com també la possibilitat de realitzar contractes de formació i aprenentatge amb persones en el tram d’edat de 25 i 30 anys, la contractació  indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms, la contractació en nous projectes d’emprenedoria jove, el contracte a la primera ocupació jove i els incentius als contractes en pràctiques.

 

Per últim, altres mesures que han entrat en vigor el 2019, són:

 • El Salari Mínim Interprofessional (SMI) s’incrementa un 22,3% respecte al del 2018, i queda fixat en 900 € mensuals o 30 € diaris.
 • Els treballadors eventuals i temporers, els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, percebran conjuntament amb el salari mínim indicat la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries, sense que la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 42,62 euros per jornada legal en l’activitat.
 • El salari mínim dels empleats de llar que treballin per hores, en règim extern, serà de 7,04 euros per hora efectivament treballada, quantia que inclou tots els conceptes retributius.
Imprimir