Des de fa un temps, la Gerència Territorial del Cadastre i els ajuntament, han realitzat i estan realitzant, diverses campanyes per identificar tots aquells immobles que no paguen l’IBI, o no paguen tot el que haurien de pagar, per no estar donats d’alta o no haver comunicat les modificacions realitzades als immobles.

Una part de la investigació efectuada pel Cadastre és a través de la informació proporcionada pels ajuntaments, beneficiaris de la recaptació de tot l’IBI regularitzat. Aquesta regularització seria la dirigida a noves construccions, especialment en urbanitzacions o en obres noves detectades a través de Permisos d’Obres demanats als ajuntaments.

Però moltes de les obres efectuades, en nombroses ocasions, no han demanat el permís. Aquest és el cas de piscines, ampliacions de vivenda, zones esportives, etc., realitzades en immobles ja donats d’alta al Cadastre i que aquestes modificacions suposen una variació de la valoració dels mateixos i conseqüentment un augment al rebut de l’IBI.

Per detectar aquestes variacions, l’administració està fent servir les noves tecnologies, fotos efectuades per satèl·lits o drons, que permeten visualitzar on s’han efectuat les modificacions i d’aquesta manera poder incorporar les noves dades al padró del IBI.

Aquestes modificacions cadastrals efectuades d’ofici per l’administració comporten el pagament d’una taxa de 60 €, el pagament de la part no liquidada a l’ajuntament, en funció dels nous valors cadastral, durant els 4 anys anteriors a la modificació efectuada i a la possibilitat d’una sanció que podria arribar als 6000 €

A la vista de totes aquestes campanyes, seria convenient revisar la informació cadastral dels immobles, i si no es correspon amb la realitat, fer les modificacions oportunes abans de que vinguin imposades pel Cadastre.

Imprimir