retard

Durant les vacances és habitual escoltar notícies sobre retards o cancel·lacions de vols, però molta gent desconeix que en algun d’aquests casos tenim dret a ser indemnitzats per part de les companyies aèries.

En el supòsit de retard en vols amb origen i destí a països de la Unió Europea, si la demora supera les tres hores, tindrem dret a ser indemnitzats amb 250 € si la distància del vol és entre 0 i 1.500 km, amb 400 €, si la distància és entre 1.500 i 3.500 km, i amb 600 € si la distància del vol supera els 3.500 km.

En el cas de cancel·lació del vol, també amb origen i destí, tindrem dret a les mateixes indemnitzacions que en el cas de retard, però a més les companyies ens hauran d’oferir un transport alternatiu fins el nostre destí en condicions de transport comparable, o bé reintegrar-nos el preu íntegre abonat.

No obstant, no tindrem dret a les indemnitzacions esmentades si la companyia va informar de la cancel·lació del vol com a mínim amb dues setmanes d’antelació. Tampoc ens correspondrà cap indemnització en el cas que el retard o la cancel·lació del vol vinguin motivats per una causa de força major (catàstrofe natural, alerta de seguretat, etc).

A més a més de les indemnitzacions per retard o cancel·lació, també existeixen indemnitzacions pels casos d’overbooking i per la pèrdua o deteriorament de l’equipatge.

En tot cas, no ens correspondrà cap compensació, en casos de retard, cancel·lació o overbooking, si la companyia ofereix un vol alternatiu que arribi al nostre destí amb menys de tres hores de retard respecte de l’horari previst inicialment.

Com és evident, cal analitzar cada cas concret per tal de determinar i fixar les indemnitzacions o compensacions que ens poden correspondre en cas de patir aquest tipus d’incidències.

Per últim, comentar que les reclamacions sempre han de ser per escrit, en el mateix aeroport i davant de la companyia aèria. És molt important que guardem tots els documents relacionats amb el viatge, des dels bitllets, targetes d’embarcament o la còpia de la queixa ja que avalen la reclamació.

 

Imprimir