El passat 19 de setembre es va aprovar el nou Reglament de l’impost sobre les Estades en Establiments turístics (DECRET 141/2017), per complimentar allò que especificava la Llei  5/2017 de 28 de març, i que ja ens va afectar a la declaració de l’Impost del 2º trimestre del 2017 que es va ajornar per fer-la coincidir amb la nova normativa.

Les principals novetats o normatives que ens afecten són les següents:

  • No es modifica la base imposable, que s’estableix en el nombre d’estades en el mateix establiment o equipament turístic duran un període continuat. Com a màxim es computen set unitats d’estada per persona en el mateix establiment. L’estada no necessàriament ha de ser pernoctació.
  • S’amplien les exempcions. A les exempcions per estades subvencionades per programes socials o a persones menors de setze anys, s’amplien les exempcions per causes de força major o per motius de salut. Totes aquestes exempcions estan condicionades a l’exhibició dels document que les acreditin o a declaracions responsable.
  • Es modifiquen els períodes d’ingrés de l’Impost. Fins ara era trimestral coincidint amb els trimestres naturals, a partir del mes de juliol d’aquest any 2017, ja s’ha modificat aquest fet. Ara es farà d’aquesta manera:

 

1er SEMESTRE

De abril a setembre

Liquidació 20 octubre següent

2º SEMESTRE De octubre a març

Liquidació 20 abril següent

  • Es modifiquen les tarifes i es crea una tarifa especials aplicable als establiments, que dins un centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten activitats de joc i apostes.

 

Les tarifes queden d’aquesta manera.

TIPUS ESTABLIMENT

BARCELONA CIUTAT RESTA CATALUNYA

TARIFA ESPECIAL

Hotel 5 *, gran luxe, càmping luxe o equivalent

2.25 2.25

5

Hotel 4*, 4* superior o equivalents

1.1 0.90

3.5

Habitatge us turístic

2.25

0.90

Resta establiments i equipaments

0.65

0.45

2.5

Creuers més de 12 hores

2.25

2.25

Creuers menys de 12 hores

0.65

Imprimir