Reducció de les cotitzacions per contingències professionals per a les empreses que han disminuït, de manera considerable, la sinistralitat laboral.

La nova regulació ha introduït canvis, fent més fàcil l’accés al sistema d’incentius.

El reconeixement serà més objectiu i estarà centrat en el comportament de la sinistralitat de l’empresa en comparació amb la del sector al qual pertany.

Es podrà accedir a l’incentiu només amb el compliment dels límits dels índexs de sinistralitat, amb els requisits bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals, i amb el volum de cotització per contingències professionals.

Alguns dels requisits que han de complir els beneficiaris són:

  • Estar, dins del període d’observació, per sota dels límits que s’estableixin respecte dels índexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema.
  • Haver cotitzat en el període d’observació un volum superior a 5.000 € o 250 € en el període de 4 anys.
  • Estar al corrent de pagament en les obligacions amb la Seguretat Social en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds (31 de maig).
  • No haver sigut sancionat per infraccions greus o molt greus en matèria de Prevenció de Riscos Laborals o Seguretat Social, sancions que hagin adquirit fermesa en el període d’observació i les que el sol·licitant sigui declarat el responsable directe de les infraccions. Les greus es tindran en compte si hi ha hagut reiteració (més de dues infraccions).
  • Complir les obligacions de prevenció de riscos laborals. A l’efecte d’acreditar el seu compliment l’empresa sol·licitant haurà d’acompanyar amb la sol·licitud la declaració responsable d’acord amb el model establert.
  • Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu.

Les empreses poden obtenir informació relativa al compliment del volum de cotitzacions i dels índexs de sinistralitat de la seva mútua d’accidents de treball.

Recordar que, com a període d’observació es considera el nombre d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud, necessaris per a aconseguir el volum mínim de cotització, i que no hagin format part d’una sol·licitud anterior, amb un màxim de quatre exercicis.

La quantia de l’incentiu serà el següent:

  • El 5% de l’import de les quotes per contingències professionals de cada empresa.
  • Fins a un 5% addicional, o sigui un màxim d’un 10% de les quotes per contingències professionals, quan s’hagin realitzat inversions en accions preventives complementàries.

 

Les accions preventives complementàries, menys per la petita empresa, són: Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis o ampliació dels existents, realització d’auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa, existència de plans de mobilitat viària en l’empresa, realització d’inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que milloren les condicions de seguretat i salut.

Per petita empresa són: Assumir l’empresari l’activitat preventiva o incorporar a la plantilla recursos preventius propis, realitzar inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que milloren les condicions de seguretat i salut, formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals per l’empresari o els treballadors designats que vagin a assumir les tasques preventives.

 

Des del dia 1 d’abril fins al 31 de maig de 2018les empreses que reuneixin els requisits i desitgin optar a l’incentiu, hauran de presentar la seva sol·licitud a la seva mútua d’accidents de treball.

Imprimir