Novetats laborals

Salari mínim interprofessional

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) s’incrementa un 8% i queda fixat en 707,70 € mensuals o 23,59 € diaris.

 

Bases màximes i mínimes de cotització al règim general de la seg. Social

Les bases màximes i mínimes de cotització queden fixades en 3.751,20 € mensuals o 125,04 € dia i 825,60 € mensuals o 27,52 € dia respectivament.

 

Bases màximes i mínimes al règim especial de treballadors autònoms

La base màxima de cotització queda fixada en 3.751,20 € mensuals i la base mínima  en 893,10 € mensuals. Els autònoms que, a 1 de gener de 2017, tinguin una edat inferior a 47 anys podran triar una base que estigui compresa entre  aquestes dues. La mateixa elecció podran realitzar els autònoms que en aquesta data tinguin 47 anys d’edat i la seva base de cotització en el mes de desembre del 2014 sigui igual o superior a 1.964,70 €.

Els autònoms que a la data esmentada tinguin 47 anys d’edat i una base inferior a 1.964,70 € no podran triar una base de quantia superior a 1.964,70, a menys que optin per una base superior abans del 30 de juny del 2017,  que tindrà efectes a partir de l’1/7/2017, o que es tracti del cònjuge que amb 47 anys d’edat s’hagi posat al capdavant del negoci i donat d’alta en aquest Règim com a conseqüència de la mort titular,  cas en què no serà d’aplicació aquesta limitació.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2017, tinguin 48 o més anys complerts estarà compresa entre les quanties de 963,30 € i 1.964,70 € mensuals, menys quan es tracti del cònjuge amb 45 o més anys d’edat que s’hagi posat al capdavant del negoci com a conseqüència de la mort titular que estarà compresa entre 893,10 € i 1.964,70 € mensuals.

No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys d’edat hagin cotitzat en qualsevol dels Règims de la Seguretat Social 5 o més anys la seva base serà d’acord amb les següents regles:

  1. a) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.964,70 € mensuals hauran de cotitzar per una base compresa entre 893,10 € i 1.964,70 €.
  2. b) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 1.964,70 € mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 893,10 € i la quantitat d’aquella, incrementada en un 1,00 per cent, amb opció, en cas de no arribar, per una base de fins a 1.964,70 € mensuals.

Els autònoms societaris (socis enquadrats en aquest Règim per les accions / participacions) i els autònoms que en algun moment del 2016, de manera simultània, hagin tingut contractats 10 o més treballadors tindran una base mínima igual a la prevista pels treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General (1.152,90 € mensuals en el 2017).

 

Sol·licitud de devolució de quotes per pluriactivitat

Els autònoms que durant el 2016 hagin cotitzat, de manera simultània, per contingències comunes en el Règim d’autònoms i en el Règim General per una quantia igual o superior a 12.368,23 €, tenint en compte les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el Règim General així com les efectuades com autònom, tindran dret a una devolució del 50% de les cotitzacions que superin l’esmentada quantia amb el límit del 50% de les quotes ingressades com autònom a raó de les cotitzacions per contingències comunes de cobertura obligatòria.

La devolució s’haurà de demanar en els 4 primers mesos del 2017.

 

Canvis de bases de cotització al règim especial de treballadors autònoms.

Els treballadors per compte pròpia o autònoms poden canviar dues vegades a l’any la seva base de cotització sempre que ho sol·licitin abans del dia 1 de maig, perquè tingui efectes des de l’1 de juliol següent, i abans de l’1 de novembre, perquè tingui efectes des de l’1 de gener de l’any següent.

L’opció o renuncia a fer que aquesta base incrementi cada any de manera automàtica amb el mateix percentatge en què incrementi la base màxima s’ha de sol·licitar abans del dia 1 de novembre de cada any per tenir efectes a partir de l’any següent.

 

Base i tipus de cotització en el sistema especial de treballadors  del servei de la llar familiar.

La base de cotització va lligada a la retribució rebuda pels empleats d’acord amb el següent quadre (1):

Tram                                  Retribució mensual                                 Base de cotització

1r    Fins a 188,61 €/mes                                                                         161,29 €/mes

2n    Des de 188,62 €/mes fins a 294,60 €/mes                               266,84 €/mes

3r    Des de 294,61 €/mes fins a 400,80 €/mes                                372,39 €/mes

4t   Des de 400,81 €/mes fins a 506,80 €/mes                                 477,96 €/mes

5è   Des de 506,81 €/mes fins a 612,90 €/mes                                  583,52 €/mes

6è    Des de 612,91 €/mes fins a 718,20 €/mes                                  689,09 €/mes

7è    Des de 718,21 €/mes fins a 825,65 €/mes                                  825,60 €/mes

8è    Des de 825,66 €/mes                                                                      862,44 €/mes

 

Les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala anterior, des de l’any 2015 fins a l’any 2018, s’incrementaran en proporció a l’augment que experimenti el Salari Mínim Interprofessional cada any.

El tipus de cotització serà del 26,50% (el 22,10% a càrrec del cap de família i el 4,40% a càrrec del treballador). Per la cotització de contingències professionals s’aplicarà el tipus de l’1,10%.

Es prorroguen durant l’any 2017  els beneficis en la cotització a la Seguretat Social existents. Per tant segueix essent d’aplicació la reducció del 20% (o 45% en cas de famílies nombroses) en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes pels que hagin contractat i donat d’alta a un empleat de la llar a partir de l’1 de gener del 2012, sempre que l’empleat no hagués constat d’alta en el Règim Especial d’Empleats de la Llar a temps complet, pel mateix cap de família, dins del període comprés entre el 2/08 i el 31/12 del 2011.

 

Ampliació de la durada de la suspensió del contracte de treball per paternitat.

Després d’uns anys en què s’ha anat ajornant l’ampliació prevista del permís de paternitat, a partir de l’1 de gener del 2017 l’esmentat permís s’amplia de dues a quatre setmanes ininterrompudes.

Segons criteri de l’Institut Nacional de la Seguretat Social només els pares de fills nascuts o acollits des de l’1 de gener del 2017 podran gaudir de les quatre setmanes. Per tant, és el naixement o acolliment, i no el moment de gaudir del permís, el que determina si es tenen dues o quatre setmanes.

 

Festes laborals a Catalunya.

Tal com ja els vam informar en circulars / revistes anteriors seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2017, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels municipis respectius, les següents:

6 de gener (Reis), 14 d’abril (Divendres Sant), 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d’agost (l’Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (la Immaculada), 25 de desembre (Nadal) i 26 de desembre (Sant Esteve).

De les tretze festes n’hi ha una, a triar entre el 6 de gener, el 17 d’abril, el 24 de juny i el 26 de desembre, que té el caràcter de recuperable.

 

 

 

Imprimir