El passat dissabte es va publicar l’Ordre Ministerial que modifica determinades declaracions informatives: Les principals novetats afecten als Models 190 (resum anual de retencions del treball i activitats econòmiques), 184 (declaració anual d’entitats en atribució de rendes), i 347 (declaració anual d’operacions amb terceres persones). Segons l’exposició de motius de la norma, l’objectiu es implantar un progressiu avenç en els terminis de presentació de les declaracions que poden tenir incidència a la declaració de renda, per tal de poder, en el futur, avançar també la campanya de l’IRPF.

 

  1. En quant al Model 190:

– S’inclou un nou camp per consignar una adreça de correu electrònic de la persona amb qui relacionar-se per part de l’Administració.

– S’introdueixen nous camps, per reflectir la mateixa diferenciació entre prestacions dineràries i en espècie derivades d’incapacitat laboral, que quan es tracta de percepcions no derivades de la incapacitat laboral.

– Tots els imports satisfets a un mateix perceptor en concepte de beques exemptes segons la Llei de l’IRPF, amb independència del seu import, s’hauran de declarar al Model 190.

 

  1. En quant al Model 184:

La presentació de la declaració informativa, model 184, es realitzarà en el termini comprès entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les operacions realitzades durant l’any natural anterior.

Per tant, el Model 184 de 2017 ja s’haurà de presentar durant el mes de gener de 2018.

 

  1. En quant al Model 347:

La presentació de la declaració anual d’operacions amb terceres persones, model 347, es realitzarà durant el termini comprès entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les operacions realitzades durant l’any natural anterior.

No obstant, es posposa l’entrada en vigor d’aquesta darrera disposició, que serà d’aplicació al model 347 de l’exercici 2018 i següents.

Per tant, el M347 de 2017 encara es presentarà durant el mes de febrer de 2018, però a partir de la declaració de 2018, el termini de presentació serà el mes de gener: així, la primera declaració amb el nou termini es presentarà al gener de 2019, referida a l’exercici 2018.

Imprimir