Els recordem que la Llei de Societats de Capital exigeix als administradors de les societats mercantils que dipositin els comptes anuals al Registre Mercantil, en el termini d’un mes de l’aprovació dels mateixos.

L’incompliment d’aquesta obligació porta aparellat, per un costat, la impossibilitat d’inscriure al Registre Mercantil cap altre document (per exemple, una escriptura pública), així com una sanció, per part de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, d’entre 1.200 i 300.000 euros, en base a la dimensió de la societat

A part, s’ha de tenir en compte que algunes deduccions i incentius fiscals previstos a l’impost de societats requereixen el seu esment als comptes anuals, quina manca fa perdre el dret a la seva aplicació.

Per norma general, aquest termini màxim per dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil correspon al 30 de juliol de l’exercici posterior al què fan referència els mateixos.

Imprimir