sociedad-mercantil-inactivaPodria donar-se el cas que tinguéssim una societat mercantil que, pels motius que fos, haguéssim decidit deixar inactiva. Tanmateix, fins que la societat no es dissolgui i liquidi definitivament, hi ha una sèrie d’obligacions pròpies de les societats mercantils que cal complir:

Obligacions mercantils:

  • Celebració d’una junta general de socis per aprovar el resultat de l’exercici (encara que sigui zero) i per tractar qualsevol altra decisió societària que exigeixi convocatòria de junta.
  • Conservar, actualitzar i dipositar, si s’escau, el llibre d’actes i de socis.
  • Disposar de la comptabilitat segons s’estableix en el Codi de Comerç, així com formulació i presentació, davant el Registre Mercantil, dels llibres de comptabilitat i dels comptes anuals de la societat.

 

Obligacions fiscals:

  • Si no es presenta la declaració censal de pas a inactivitat, es mantindran totes les obligacions fiscals que tenia la societat. En cas contrari, només s’estarà obligat a presentar la declaració de l’impost de societats.
  • La societat continua obligada a practicar retencions, ingressos a compte i ingressar pagaments fraccionats de l’impost de societats en els supòsits previstos per la llei.
  • En cas de dissolució i liquidació de la societat, s’ha de presentar també la declaració de l’impost de societats de l’exercici de la dissolució, en el termini màxim de 6 mesos i 25 dies des de la data de registre de l’escriptura corresponent.

Les conseqüències de l’incompliment d’aquestes obligacions són les mateixes a què està subjecta qualsevol altra societat mercantil, és a dir, sancions tributàries per les obligacions fiscals. En l’àmbit mercantil, les sancions poden anar dels 1.200 als 60.000 euros, a més del tancament del full registral.

A més a més, en cas que la societat ja hagi estat liquidada, o no pugui assumir les esmentades sancions o qualsevol altre deute que tingui amb l’Administració, la responsabilitat serà derivada per l’organisme competent a l’administrador de la societat, el qual haurà de respondre amb el seu patrimoni personal.

Per tot això, cal valorar acuradament si ens convé mantenir una societat inactiva, o bé dissoldre-la i liquidar-la per evitar la càrrega d’obligacions formals que comporta.

Imprimir