impuestos1-1280x720

L’exercici fiscal 2015 ha estat el primer de l’entrada en vigor de la reforma de l’impost sobre societats. La reforma comporta, per a les empreses, mesures amb efectes diversos que incentiven o desincentiven determinades actuacions. Així doncs, alguns incentius han estat eliminats, però se n’han incorporat de nous, que tot seguit passem a explicar:

  • Totes les societats mercantils podran aplicar un nou incentiu denominat reserva de capitalització que, a grans trets, suposa que el contribuent podrà reduir el benefici a tributar en un 10 % sobre la part dels beneficis de l’any anterior que, tot i poder-se repartir com a dividends, romanguin al patrimoni de l’empresa durant els cinc anys posteriors a la seva generació.
  • Les pimes (facturació inferior a 10 milions d’euros l’any anterior) podran aplicar l’anomenada reserva d’anivellament que consisteix en rebaixar el seu benefici fiscal en un 10% en concepte d’anticipació de la compensació de pèrdues futures. Aquesta disminució s’anirà revertint durant els següents cinc exercicis en el cas d’enregistrar-se pèrdues, i, si no és el cas, transcorreguts els cinc anys es reintegrarà la rebaixa gaudida sense cap mena de recàrrec ni interessos. Per tant, es tracta simplement d’un mecanisme d’ajornament de tributació.

Cal recordar que l’aplicació dels dos incentius anteriors requereix la dotació, per part de l’empresa, de les corresponents reserves indisponibles per l’import de la base de l’incentiu mentre aquest no estigui consolidat.

  • Deducció per donatius: aquelles societats que realitzin donatius a determinades entitats sense ànim de lucre podran gaudir d’un tipus incrementat del 37,5 % (en comptes del 35 % anterior), sempre que s’hagi fet donatiu a favor de la mateixa entitat durant almenys tres anys, amb el límit del 10% de la base de l’impost
Imprimir