Recentment s’ha aprovat el nou Pla Estatal de Habitatge per els pròxims 4 anys el qual a traves d’un sistema d’ajudes persegueix fomentar el lloguer dels habitatges, la rehabilitació dels immobles, ajudar als col·lectius mes desfavorits, així com millor l’eficiència energètica i sostenibilitat ambiental. Per tal d’aconseguir aquests objectius el pla s’estructura en diferents programes on s’estableixen les mesures i requisits per accedir-hi. Seguidament es fa un recull sintetitzat sobre les qüestions més destacables dels programes que considerem tindran major repercussió;

 

Ajudes al lloguer d’habitatge

Facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics.

Beneficiaris: Inquilins

Requisits: Habitatge habitual i permanent. Límit d’ingressos:3 IPREM, 4 IPREM: família nombrosa general i persones amb discapacitat, 5 IPREM: família nombrosa especial i persones amb determinats graus de discapacitat.

Límit de la renda al lloguer: Amb caràcter general 600 euros/mes ,900 euros/mes en determinats àmbits a definir per les comunitats autònomes.

Quantia de l’ajuda. Amb caràcter general fins al 40% de la renda mensual, per als majors de 65 anys fins al 50% de la renda mensual, en el cas de lloguers en el tram comprès entre 601 i 900 ajudes de fins al 30% del lloguer.

 

Foment de la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat als habitatges

Regular les ajudes per a obres de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat d’habitatges unifamiliars i edificis de tipologia residència col·lectiva.

Beneficiaris: Els propietaris d’habitatges unifamiliars, les comunitats de propietaris, o les agrupacions de comunitats de propietaris, les societats cooperatives, els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis, les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com cooperatives que acreditin aquesta condició, empreses de serveis energètics.

Requisits dels arrendaments: Habitatge unifamiliars i edificis amb antiguitat preferentment anterior 1996. El 50% dels habitatges de l’edifici o l’habitatge unifamiliar han de constituir domicili habitual, 70% de la superfície dels edificis d’ús residencial d’habitatge

S’exigeix una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració:

Zones climàtiques D i I: 35%

Zona climàtica C 25%

Zones climàtiques alfa, A i B 20%

Quantia de l’ajuda:  Límit de l’ajuda amb caràcter general 40% de la inversió, 75% de la inversió en cas d’ingressos inferiors a 3IPREM. En el cas d’habitatges unifamiliars fins a 12.000€, de 18.000€ a 24.000€ per a persones amb discapacitat, increment per a menors de 35 anys del 25% en municipis amb menys de 5.000 habitants.

En el cas dels edificis fins a 8.000€/habitatge i 80€/m2 de local, de 12.000€/habitatge fins a 16.000€/ habitatge per a persones amb discapacitat, increment per a menors de 35 anys del 25% en municipis amb menys de 5.000 habitants.

 

Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de les accessibilitats als habitatges

Finançar l’execució d’obres per a la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat universal tant en edificis d’habitatges de tipologia residencial com en habitatges unifamiliars ja siguin urbanes o rurals i en habitatges situats en edificis de tipologia residencial.

Beneficiaris: Els propietaris d’habitatges unifamiliars, les comunitats de propietaris, o les agrupacions de comunitats de propietaris, les societats cooperatives, els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis, les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis així com cooperatives que acreditin aquesta condició.

Requisits: Habitatges unifamiliars, habitatges dins d’un edifici residencial col·lectiu i edificis amb antiguitat preferentment anterior 1996. A més s’exigeix que;

-70% de la superfície dels edificis d’ús residencial d’habitatge

-50% habitatges de l’edifici han de constituir domicili habitual

Quantia de l’ajuda: Amb caràcter general 40% de la inversió, 75% de la inversió en cas d’ingressos inferiors a 3IPREM o d’obres d’accessibilitat quan els residents siguin persones discapacitades o siguin majors de 65 anys.

Conservació: Fins a 3.000 €

Accessibilitat Fins a 8.000€/ habitatge.

Fins a 14.000€/ habitatge per a persones amb discapacitat.

Fins a 17.000€/ habitatge per a persones amb grau més sever de discapacitat.

Increment per BIC: 1.000€/ habitatge.

Increment per a menors de 35 anys: 25% en municipis amb menys de 5.000 habitants.

Programa d’ajuda als joves

Facilitar el gaudi d’un habitatge digne i adequada als joves de menys de 35 anys, ja sigui en règim de lloguer o mitjançant una ajuda directa a l’adquisició d’habitatges localitzats en municipis de menys de 5.000 habitants.

Beneficiaris:   Joves de fins a 35 anys

Requisits: Pel que fa a l’ajuda al lloguer, aquest ha de ser habitatge habitual i permanent, els ingressos en la unitat de convivència inferiors a 3IPREM de forma general, 4IPREM si es tracta de famílies nombroses generals i persones amb discapacitat, 5 IPREM famílies nombroses especials i persones amb determinats graus de discapacitat. El preu del lloguer mensual màxim ha de ser de 600 euros o fins a 900 euros en determinats àmbits definits per les comunitats autònomes.

Pel que fa a l’ajuda a l’adquisició: Habitatge habitual i permanent, els ingressos en la unitat de convivència inferiors a 3IPREM de forma general, 4IPREM si es tracta de famílies nombroses generals i persones amb discapacitat, 5 IPREM famílies nombroses especials i persones amb determinats graus de discapacitat. El preu d’adquisició inferior ha de ser inferior a 100.000€.

Quantia de l’ajuda: Ajuda al lloguer; fins a 50% del lloguer mensual o 30% en el tram entre 601 i 900 euros. Ajuda a l’adquisició; fins a 10.800 euros amb un límit del 20% del preu d’adquisició (inferior a 100.000 euros).

 

Imprimir