Focused businessman is reading through  magnifying glass document

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que els avals prestats per un particular a una empresa es troben protegits per la directiva europea sobre clàusules abusives.

D’aquesta manera, s’obre la via per tal que es puguin declarar nuls aquest tipus d’avals, o algunes de les seves clàusules més abusives, si el contracte afavoreix desmesuradament a les entitats bancàries.

Aquesta tendència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es va iniciar el passat Novembre de 2015, quan es va jutjar el cas d’uns pares que havien avalat l’empresa del seu fill, per tal que  aquest pogués obtenir una ampliació de la seva línea de crèdit. El Tribunal va decidir que la normativa europea sobre clàusules abusives en contractes celebrats amb consumidors són d’aplicació als contractes de garantia o fiança celebrats entre una persona física i una entitat de crèdit per garantir les obligacions que una societat mercantil ha assumit contractualment davant de la referida entitat en el marc d’un contracte de crèdit, quan aquesta persona física actuï amb un propòsit aliè a la seva activitat professional i no tingui vincles funcionals amb la societat.

El 14 de Setembre de 2016 el TJUE ha reiterat aquesta doctrina al jutjar el cas d’un empleat que havia avalat 10 pòlisses de crèdit de l’empresa per la que treballava, considerant novament que el treballador i avalador actuava com a un consumidor mereixedor de protecció contra possibles clàusules abusives.

Aquesta tendència obre la porta per tal que aquesta doctrina del TJUE s’estengui a tot tipus d’avaladors particulars, no només aquells que hagin  avalat negocis o empreses, sinó també a aquells que han avalat a un tercer (normalment fills) per a l’adquisició d’un habitatge.

D’aquesta manera, es podran declarar nuls aquells avals en els que es consideri que el contracte no informava correctament dels riscos que s’assumien, o si atorgaven avantatges desmesurats a favor de les entitats financeres. Per tant, s’haurà de valorar les circumstàncies de cada cas concret abans d’iniciar qualsevol tipus de reclamació.

Imprimir