A partir de l’1 de juliol de 2016, amb caràcter general, els contribuents inscrits al Registre de Grans Empreses (facturació de l’any anterior superior a 6.010.121,04€) estaran obligats a presentar electrònicament per Internet tota mena de documentació amb trascendència tributària relativa a procediments gestionats per la AEAT.

Així doncs, en el casos en què s’hagi  presentat per via telemàtica una autoliquidació, declaració informativa, declaració censal, comunicació o sol.licitud de devolució, i la normativa requererixi que vagin acompanyades de documentació complementaria, caldrà aportar aquesta documentació a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària  ja sigui via DNI-e o a través d’un certificat electrònic reconegut.

Aquesta obligatorietat no resultarà aplicable quan atenent a la naturalesa del tràmit o procediment concret o bé per impossibilitat tècnica així es precisi.

L’incompliment d’aquesta previsió dóna lloc a una multa pecuniaria fixe de 250 euros.

Per tant, per tal d’evitar possibles sancions, Grup Gestió pot realitzar la presentació electrònica de qualsevol tràmit com a col.laborador social autoritzat ja que disposa de certificat electrònic degudament reconegut.

Imprimir