L’objecte d’aquest nou Reial decret llei és l’aprovació de mesures de protecció social destinades als col·lectius més vulnerables (ex. subsidi per majors de 52 anys), de foment de l’ocupació per determinats col·lectius especialment sensibles a la inestabilitat laboral i a la desocupació (aturats de llarga durada, treballadors del camp, treballadors fixos discontinus en activitats turístiques, etc.) i inclou també determinades disposicions dirigides a establir el registre de la jornada de treball, a l’efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Algunes de les mesures més destacades són:

Veure PART 1: http://www.gestiogirona.com/mesures-de-proteccio-social-i-lluita-contra-la-precarietat-laboral-en-el-treball/

6.- Reducció de quotes pels treballadors enquadrats en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte d’Altri Agraris durant l’any 2019

Una de les seves principals singularitats d’aquest sistema és que, durant la situació d’inactivitat dins del mes natural, és el mateix treballador agrari el responsable del compliment de l’obligació de cotitzar i de l’ingrés de les quotes corresponents.

Aquesta reducció de quotes ve donada per pal·liar l’increment de la quota a causa de l’increment de la base mínima, al voltant d’un 22% respecte de la quantia que tenia l’any 2018; base que es té en compte pel càlcul de la quota a pagar.

 7.- Ampliar el termini de sol·licitud i modificació d’alguns requisits de la situació d’inactivitat d’artistes en espectacles públics

Una data tancada de sol·licitud no atén correctament les necessitats d’aquests artistes. Per això, s’amplia aquest termini de sol·licitud a qualsevol moment de l’any. A més, les retribucions percebudes els dies que cal acreditar, per poder continuar inclosos en el Règim General durant els períodes d’inactivitat, passen d’haver de superar 3 vegades la quantia del SMI, a haver de superar 2 vegades el SMI.

8.- Modificació de la protecció social de les persones treballadores del sector marítim-pesquer

Adequar les prestacions a les novetats regulades pel Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, introduint la nova prestació per exercici corresponsable de l’atenció del lactant i adequar les referències a maternitat i paternitat a la nova denominació de naixement i atenció del menor.

9.- Modificació de la regulació del subsidi per desocupació per majors de 55 anys

    a.- Reducció de l’edat d’accés, passant de 55 a 52 anys.

    b.- Supressió del requisit de tenir complerta l’edat de 52 anys en el moment del fet causant del subsidi, permetent l’accés quan es compleixi aquesta edat.

    c.- Increment de la seva durada màxima, de manera que, si abans es percebia fins que la persona beneficiària pogués accedir a qualsevol de les modalitats de pensió contributiva de jubilació, es percebrà fins al compliment de l’edat ordinària de jubilació.

    d.- Eliminació de la consideració de les rendes de la unitat familiar per a l’accés al subsidi.

    e.- Increment de la quantia de la cotització per la contingència de jubilació durant la percepció del subsidi del 100 al 125% del topall mínim de cotització vigent a cada moment.

    f.- Eliminació dels percentatges aplicables a la quantia del subsidi quan prové d’un treball desenvolupat a temps parcial.

10.- Adoptar mesures de protecció social de caràcter extraordinari i urgent

Increment de l’assignació econòmica per fill a càrrec fins als 341 euros anuals, i fins als 588 euros anuals en el cas de les famílies en situació de pobresa severa, les quals estan en una situació d’urgent i extraordinària necessitat.

 11- Increment de les quanties mínimes de la pensió contributiva d’incapacitat permanent total per a menors de 60 anys

Amb efectes de l’1 de gener del 2019 s’incrementen les quanties mínimes de la pensió contributiva d’incapacitat permanent total per a menors de 60 anys, passant a 6.991,60 euros anuals si el beneficiari té cònjuge a càrrec, i a 6.930 € anuals si no en té.

12.- El Govern constituirà un grup d’experts i expertes per a la proposta d’un nou Estatut dels Treballadors

Abans del 30 de juny d’aquest any es constituirà aquest grup que portarà a terme treballs i estudis que serveixin de base per a l’elaboració d’un nou Estatut dels Treballadors que s’adapti als reptes i desafiaments del segle XXI.

13.-  Sistema Nacional de Garantia Juvenil

S’amplia el tram d’edat per inscriure’s al Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ), que passa a ser de més de 16 anys i menys de 30.  A més s’estableix que el límit dels 30 anys serà també pels ja inscrits en el moment d’entrada en vigor d’aquest Reial decret-llei.

Imprimir