tributari

Anualment,  L’Agència Estatal de l’Administració Tributària fa públiques les directrius que regiran les línies mestres de les comprovacions administratives de la correcta aplicació dels tributs.

Sense que es tracti una relació detallada, el document permet esbossar les que seran les principals línies d’actuació de l’Administració en la prevenció del frau fiscal, i especialment, cridar l’atenció sobre les noves àrees de control que es van incorporant conforme evoluciona la legislació i el context socioeconòmic.

Per tant, a  banda d’una divisió objectiva en base als diferents tributs, podem establir una distinció entre el que són directrius que són prolongació d’exercicis anteriors, i les que constitueixen una novetat per el 2017. Així, i de manera resumida, destaquem les següents novetats:

 • Seguiment de la reincidència en la comissió d’infraccions tributàries
 • Intensificació de controls a l’economia digital, introduint el control sobre operacions fetes amb les denominades criptomonedes (per exemple, bitcoins), plataformes de pagament (per exemple, Paypal), o pagament des de dispositius mòbils.
 • Estudi d’estratègies fiscals que permetin ocultar o disminuir la tributació per la possessió d’elements patrimonials.
 • Comprovació de la residència efectiva de contribuents que tinguin declarada la residència fiscal en territoris de baixa tributació.
 • Control de la informació país per país subministrada a través de la nova obligació d’informació imposada a empreses multinacionals (Model 231).

Les esmentades novetats se sumen a les directrius que ja trobàvem presents en exercicis anteriors, com són:

 • Seguiment de les denominades “dobles comptabilitats”
 • Control de vendes no declarades en sectors relacionats amb el consumidor final.
 • Utilització de societats pantalla per tal d’eludir impostos en activitats professionals.
 • Detecció de supòsits d’embargament de béns, mesures cautelars i derivació de responsabilitat per deutes societaris.
 • Control sobre grans fortunes, especialment a través de:
  • Control de transaccions amb l’exterior
  • Informació sobre béns i drets a l’estranger subministrada a través dels Models 720 (declaració anual) i 750 (la coneguda com “amnistia fiscal”)
  • Manifestacions exteriors de capacitat econòmica que no siguin coherents amb els rendiments declarats a l’IRPF
 • Actuacions a nivell sectorial en activitats considerades de risc en quant a la ocultació de vendes
 • Mecanismes de coordinació entre les diverses Administracions Públiques en el cas de tributs cedits a les autonomies o municipis.
 • Control de la limitació de pagaments en efectiu

En definitiva, en l’entorn de creixent pressió sobre el frau en què ens trobem, i tenint en compte les ingents possibilitats de control que permeten a l’Administració els mitjans digitals, pot ser de gran rellevància tenir en compte aquestes directrius a efectes d’assegurar el correcte compliment de les obligacions tributàries.

Imprimir