Què ens depara la nova llei d’autònoms?

 

Un cop aprovat per el Senat, i pendent de la seva publicació definitiva al BOE, a continuació relacionem algunes de les mesures que ens porta la nova Llei dels Autònoms:

 • Els recàrrecs per ingressar fora de termini les quotes a la Seguretat Social, si aquestes quotes s’abonen en el mes següent al del venciment del termini d’ingrés, es redueixen del 20 % al 10 %.

(Entrada en vigor 1/1/2018).

 • Es retornarà, d’ofici, l’excés de cotització dels treballadors amb pluriactivitat (treball autònom i treball per compte d’altri alhora), per tant no caldrà sol·licitar-ho.
 • Tarifa plana. S’amplia de 6 mesos a un any la tarifa plana de 50 euros, i poden acollir-se a ella els que causin alta inicial i els que no hagin estat en situació d’alta en els dos anys anterior (abans en els 5 anys anteriors). Aquest dos anys passen a ser tres en el cas d’haver estat d’alta i gaudit d’aquests beneficis en el període anterior d’alta. Una vegada passat aquest any, la quota tindrà una reducció/bonificació del 50% durant sis mesos i del 30% durant sis mesos més. Pel que fa a les persones amb discapacitat (grau mínim 33%), víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme, la tarifa plana de 50 € segueix essent durant 12 mesos i d’una bonificació del 50 % de la quota mínima de contingències comuns, inclosa la IT, durant 48 mesos. Un total de 5 anys de beneficis en la cotització.

Aquesta mesura s’amplia als treballadors del Mar.

(Entrada en vigor 1/1/2018).

 • Bonificació del 100 %, per una durada de fins a 12 mesos, en els supòsits d’atendre menors de 12 anys al seu càrrec (abans menors de 7 anys), per tenir a càrrec familiars, fins segons grau, que no realitzin activitat retribuïda, en situació de dependència o amb paràlisis cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual (grau 33% o més) o discapacitat física o sensorial (grau 65 % o més).

Aquesta mesura s’amplia als treballadors del Mar.

 • S’estableix una bonificació de 100 % de la cotització a la Seguretat Social per als autònoms durant el descans per maternitat, paternitat, adopció etc.
 • Bonificació a les treballadores que havent cessat l’activitat per maternitat, adopció, etc. tornin a realitzar una activitat com autònoms, en els dos anys següents a la data del cessament. Aquesta consisteix en una tarifa plana de 50 euros durant els 12 mesos següents a la data de reincorporació.
 • Els autònoms també podran deduir-se el 30 % de la part de les despeses de subministraments (aigua, llum, electricitat o telefonia) atribuïbles a l’activitat econòmica, pel que s’aplicarà un quocient en funció dels metres quadrats de l’habitatge que s’utilitzin per al treball. No contempla no obstant això deduccions per ús del transport o vehicle (gasolina), però sí una quantia de 26,67 euros diaris per manutenció.
 • La base mínima dels autònoms amb 10 o més treballadors i dels autònoms societaris es desvincula de la base del grup I del Règim General, i es determinarà any a any en els pressupostos.

Aquesta mesura s’amplia als treballadors del Mar.

 • Es reconeix l’accident in itinere,  el que succeeix durant l’anada de casa al treball o durant la tornada, als autònoms. No estava contemplat com accident de treball pels autònoms.
 • S’estudiarà, en la subcomissió del Congrés per l’estudi de la reforma del Règim d’autònoms, el concepte d’habitual als efectes de la incorporació al règim d’autònoms, un sistema de cotització a temps parcial i l’accés a la jubilació parcial.
 • Bonificació del 100 %, durant 12 mesos,  de la quota empresarial per contingències comunes per la contractació indefinida per part de l’autònom com treballadors per compte d’altri  del seu conjuge, ascendents, descendents i altres parents fins a segon grau.
 • Podran donar-se d’alta i baixa en el Règim Especial fins a tres vegades a l’any i pagar pels períodes efectivament treballats. Els efectes d’aquestes altes i baixes no seràn a primers de mes, en el cas de les altes,  o a final de mes, en el cas de les baixes. Seràn des del dia en que realment es produexi l’alta o la baixa.

(Entrada en vigor 1/1/2018).

 • Els autònoms podran canviar fins a quatre vegades a l’any la seva base de cotització per adequar-la millor als ingressos:
  • 1 d’abril, si la sollicitud es formula entre l’1/01 i el 31/03.
  • 1 de juliol, si la sollicitud es formula entre l’1/04 i el 30/06.
  • 1 d’octubre, si la sollicitud es formula entre l’1/07 i el 30/09.
  • 1 de gener de l’any seguent, si la sollicitud es formula entre l’1/10 i el 31/12.

(Entrada en vigor 1/1/2018).

 • Prestacions de maternitat i paternitat.  La base reguladora diària de les prestacions esmentades serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització dels últims 6 mesos per 180. Les prestacions seran del  100 per cent de la base resultant.

(Entrada en vigor el 1/03/2018).

 • Jubilació activa. Es permet compatibilitzar el treball autònom amb la percepció del 100 % de la pensió si l’autònom té contractat, almenys, a un treballador.
Imprimir