Els Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2017 van quedar prorrogats, de forma automàtica, fins a l’aprovació dels pressupostos de l’any 2018.

Durant aquest període, algunes de les normes de cotització  s’han adaptat a les modificacions d’àmbit legal que, amb posterioritat a la publicació de la Llei de pressupostos del 2017, han incidit en aquest àmbit.

Es va publicar el salari mínim i amb ell es va incrementar per aquest 2018, entre d’altres, la cotització del Sistema Especial per a Empleats de Llar conforme a l’increment gradual previst a la Llei General de la Seguretat Social.

Ara fa pocs dies s’han publicat els Pressupostos del 2018, amb normes que, sobretot les que afecten a la cotització a la Seguretat Social, tenen efectes des de l’1/08.

 

Les més destacades són:

BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL a partir de l’1/08.

Les bases màxima i mínima de cotització, a partir de l’1/08, queden fixades en 3.803,70 € mensuals o 126,79 € dia i 858,60 € mensuals o 28,62 € dia respectivament. La mínima no pateix canvis respecte a la vigent des de l’1/01.

 

BASE I TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL SISTEMA ESPECIAL DE TREBALLADORS  DEL SERVEI DE LA LLAR FAMILIAR.

El canvi més important és que es retrasa la data d’efectes, del 01/2019 al 01/2024, en què la base de cotització es determinarà com en el Règim General i no per trams retributius.

Com ja estava previst, a partir del 2019, els tipus de cotització si que seran els mateixos que els del Règim General. Amb els increments de tipus aplicats i el previst per l’any vinent ja s’arriba als tipus establert en l’esmentat Règim.

La base per aquest 2018 va lligada a la retribució rebuda pels empleats, d’acord amb el següent quadre i no pateix variació respecte a les normes publicades a primers d’any:

 

Tram            Retribució mensual                  Base de cotització

1er    Fins 196,15 €/mes                               167,74 €/mes

2on    Des de 196,16 €/mes fins 306,40 €/mes       277,51 €/mes

3er    Des de 306,41 €/mes fins 416,80 €/mes       387,29 €/mes

4t      Des de 416,81 €/mes fins 527,10 €/mes       497,08 €/mes

5è     Des de 527,11 €/mes fins 637,40 €/mes       606,86 €/mes

6è     Des de 637,41 €/mes fins 746,90 €/mes       716,65 €/mes

7è     Des de 746,91 €/mes fins 858,60 €/mes       858,60 €/mes

8è     Des de 858,61 €/mes                           896,94 €/mes

 

El tipus de cotització serà del 27,40% (el 22,85% a càrrec del cap de família i el 4,55% a càrrec del treballador). Per la cotització de contingències professionals s’aplicarà el tipus de l’1,10%.

 

Durant l’any 2018 s’aplicarà la reducció del 20% (o 45% en cas de famílies nombroses) en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes pels que contractin a un treballador de la llar. També pels que ja el tinguessin en un moment posterior a l’1 de gener del 2012. No serà d’aplicació si la prestació de serveis és de menys de 60 hores mensuals per cap de família i el treballador de la llar assumeix el compliment de les obligacions en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació.

 

INCREMENT DE LES BASES MÀXIMES I MÍNIMES AL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

La base mínima, amb efectes de l’1/08, passa a ser 932,80 €mensuals. La màxima a 3.803,70 € mensuals.

Els autònoms que, a 1 de juliol de 2018, tinguin una edat inferior a 47 anyspodran triar una base que estigui compresa entre aquestes dues. La mateixa elecció podran realitzar els autònoms que en aquesta data tinguin 47 anys d’edat i la seva base de cotització en el mes de desembre del 2017 sigui igual o superior a 2.023,50 €. O els que hagin causat alta amb posterioritat a l’esmentada data.

Els autònoms que a la data esmentada tinguin 47 anys d’edat i una base inferior a 2.023,50 € no podran triar una base de quantia superior a 2.052,00 €, a menys que optin per una base superior abans del 30 de juny del 2018, que tindrà efectes a partir de l’1/7/2018, o que es tracti del cònjuge que amb 47 anys d’edat s’hagi posat al capdavant del negoci i donat d’alta en aquest Règim com a conseqüència de la mort titular,  cas en què no serà d’aplicació aquesta limitació.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 d’agost de 2018, tinguin 48 o més anys complerts estarà compresa entre les quanties de 1.005,90 € i 2.052,00 € mensuals, menys quan es tracti del cònjuge amb 45 o més anys d’edat que s’hagi posat al capdavant del negoci com a conseqüència de la mort titular que estarà compresa entre 932,70 € i 2.052,00 € mensuals.

No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys d’edat hagin cotitzat en qualsevol dels Règims de la Seguretat Social 5 o més anys la seva base serà d’acord amb les següents regles:

a) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.023,50 € mensuals hauran de cotitzar per una base compresa entre 932,70 € i 2.052,00 €.

b) Si l’última base de cotització acreditada hagués estatsuperior a 2.053,50 € mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 932,70 € i la quantitat d’aquella, incrementada en un 1,40 per cent, amb el límit de la base màxima de cotització.

Els autònoms societaris (socis enquadrats en aquest Règim per les accions / participacions), menys en els 12 primers mesos de la seva activitat, i els autònoms que en algun moment del 2016, de manera simultània, hagin tingut contractats 10 o més treballadors tindran una base mínima de 1.199,10 € mensuals.

 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE QUOTES PER PLURIACTIVITAT

 Els autònoms que durant el 2018 hagin cotitzat, de manera simultània, per contingències comunes en el Règim d’autònoms i en el Règim General per una quantia igual o superior a 12.917,37 €, tenint en compte les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el Règim General així com les efectuades com autònom, tindran dret a una devolució del 50% de les cotitzacions que superin l’esmentada quantia amb el límit del 50% de les quotes ingressades com autònom a raó de les cotitzacions per contingències comunes de cobertura obligatòria.

La devolució es realitzarà d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social abans de l’1 de maig del 2019.

 

INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D’EFECTES MÚLTIPLES (IPREM) 

Aquest indicador no pateix variació, en relació a l’any 2017, i segueix essent de la següent quantia:

IPREM diari: 17,93 €

IPREM mensual: 537,84 €

IPREM anual: 6.454,03 €

En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional hagi estat substituïda per la referència al IPREM, en aplicació de l’establert en el RD-Llei 3/2004, la quantia anual del IPREM serà de 7.519,59 € quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, excepte que expressament excloguin les pagues extraordinàries que serà de 6.454,03 €.

 

MESURES DE SUPORT A L’ALLARGAMENT DEL PERÍODE D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AMB CONTRACTES FIXOS DISCONTINUS EN ELS SECTORS DE TURISME, COMERÇ I HOSTALERIA VINCULAT A L’ACTIVITAT TURISTICA. 

Les empreses (menys les del sector públic) dedicades a activitats dels sectors de turisme, així com a la de comerç i a la d’hostaleria, vinculades al sector de turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, marçi de novembrede cada any i que comencin i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contracte fix discontinu podran aplicar una bonificació en els esmentats mesos del 50 % de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes i pels conceptes de recaptació conjunta (Atur, Fogasa i Formació professional).

D’aplicació des de l’1 de gener 2018 al 31 de desembre del 2018.

 

BONIFICACIÓ EN LA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL EN CASOS DE CANVI LLOC DE TREBALL PER RISC DURANT EMBARÀS O LA LACTÀNCIA NATURAL, AIXÍ COM EN ELS SUPÒSITS DE MALALTIA PROFESSIONAL

Quant per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural la treballadora sigui destinada a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat s’aplicarà a les quotes, meritades durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció, una bonificació del 50 % de l’aportació empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes.

També serà aplicable, en els termes i condiciones que reglamentàriament es determinin, quant el canvi sigui degut a una malaltia professional.

 

AMPLIACIÓ DE LA DURADA DE LA PATERNITAT.

Amb efectes del  5/07  la durada de la paternitat passa a ser de 5 setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, etc. en dos dies més per cada fill a partir del segon.

El període de suspensió serà ininterromput excepte l’última setmana del període que, previ acord entre empresari i treballador, podrà gaudir-se de forma independent a un altre moment dins dels nou
mesos següents a la data de naixement del fill, etc. Aquest acord s’adoptarà a l’inici del període de suspensió.

Aquest acord s’adoptarà a l’inici del període de suspensió.

 

TARIFA PLANA AUTÒNOMS. Ampliació de la quantia de l’incentiu per l’ocupació autònoma en municipis amb menys de 5.000 habitants.

La tarifa plana de 50 euros s’aplica durant 12 mesos i en els 12 mesos següents la quota té una reducció/bonificació del 50% durant sis mesos i del 30% durant sis mesos més (en cas de persones amb discapacitat, les víctimes de la violència de gènere i del terrorisme és del 50% durant 48 mesos).

Si a l’inici de l’activitat l’autònom resideix i desenvolupa la seva activitat en un municipi on en el padró constin menys de 5.000 habitants, la bonificació/reducció dels 12 mesos següents als 12 inicials, tindrà dret durant aquests 12 mesos següents, en compte de les esmentades en el paràgraf anterior, als mateixos incentius que els 12 mesos inicials.

En el cas de persones amb discapacitat, les víctimes de la violència de gènere i del terrorisme serà d’aplicació de la mateixa manera i la bonificació del 50% s’aplicarà una vegada passats els 24 mesos inicials i durant 36 mesos.

Per beneficiar-se d’aquestes reduccions l’autònom, deurà:

1) Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons
les dades oficials del padró en vigor al moment de l’alta com autònom.

2) Estar donat d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o de les Hisendes Forals, corresponent el lloc de desenvolupament de l’activitat declarada a un municipi el padró municipal del  qual sigui inferior a 5.000 habitants.

3) Mantenir l’alta en l’activitat autònoma en el municipi esmentat en els dos anys següents a l’alta com autònom, així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a aquesta alta.

 

Efectes des de l’1/08.

Imprimir