Screen Shot 2016-04-13 at 15.07.13

Des de gener ja s’aplica el règim de tributació de les societats civils. Tot i ser una norma aprovada des de fa més d’un any, n’hem conegut els detalls amb comptagotes i poc temps abans de la seva entrada en vigor. Fins i tot avui romanen no poques incerteses.

A grans trets, la reforma implica que les societats civils amb objecte mercantil1 tributaran per l’impost de societats a partir de l’exercici 2016, amb les següents conseqüències:

  • Desapareix el tradicional sistema d’atribució de rendes (el resultat s’imputava a l’IRPF de cada soci en funció de la seva participació a la societat), de manera que els beneficis de la societat tributaran als tipus corresponents de l’impost de societats (en general, al 25 %).
  • La retribució dels socis de la societat només es podrà materialitzar, bé a través d’una nòmina, bé a través de dividends.
  • Les societats civils que fins ara estaven acollides al règim de mòduls i/o recàrrec d’equivalència no podran continuar en aquests règims que estan reservats als contribuents per IRPF.
  • Tributar per impost de societats comporta la confecció obligatòria de la comptabilitat de la mateixa manera que les societats mercantils.
  • Com a punt de partida, la societat civil haurà de confeccionar un balanç amb data del 31 de desembre de 2015.
  • La norma especifica que el règim de l’impost de societats serà aplicable només a les societats civils, però, d’entrada, no a les comunitats de béns amb activitat econòmica. En aquest cas, s’haurà d’estar atent i assessorar-se sobre la possibilitat de modificar la forma jurídica perquè s’adapti a la realitat de l’empresa i a l’esperit de la norma.

Cal recordar que els contribuents que no vulguin tributar per impost de societats tenen temps, fins al proper 30 de juny, per dissoldre-la amb un règim fiscal avantatjós; a més a més, en el cas de la part de l’exercici 2016 que hagi estat operativa, es prolongarà el règim d’atribució de rendes existent anteriorment.

Com a conclusió, el contribuent es troba davant un gran nombre d’opcions que es poden sintetitzar de la manera següent:

  • Continuar operant amb la societat civil, assumint totes les implicacions del nou règim de tributació.
  • Cessar l’activitat de la societat civil, bé per continuar l’activitat a títol individual, bé per transformar-la en una societat mercantil.

Aquestes opcions no són idèntiques des del punt de vista fiscal ni de càrrega administrativa, de manera que caldrà trobar una solució personalitzada a cada cas.

1 El concepte objecte mercantil no inclou les activitats professionals, les del sector primari (excepte les pesqueres) ni la mera tinença o explotació en arrendament de béns immobles.

 

Imprimir