Que fer si hem pagat plusvàlua municipal durant els darrers quatre anys?

La sentència de 11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional el sistema de càlcul de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com Plusvàlua Municipal), en la mesura que sotmet a tributació situacions en les quals no existeix increment de valor dels terrenys que són objecte de transmissió.

Aquesta situació obre la porta perquè aquells contribuents que varen pagar aquest tribut durant els últims quatre anys per una transmissió que no els va suposar cap guany, puguin reclamar i sol·licitar la devolució del que es va ingressar indegudament per aquest concepte.

No obstant, sorgeix una discrepància en quant a qui té que acreditar la inexistència d’aquest guany, havent-se dictat diferents sentències amb decisions contradictòries. Algunes estableixen que és el contribuent qui ha d’acreditar la manca de plusvàlua, però comencen a proliferar les que es posicionen en sentit contrari, traslladant la càrrega de la prova de l’existència de benefici a l’operació, a l’Administració.

Mentrestant, per part del Govern s’ha procedit a elaborar un Projecte de Llei pel que es modifica el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el qual proposen:

  • No estaran subjectes a l’impost aquelles transmissions de terrenys en les que el subjecte passiu acrediti la inexistència d’increment de valor. Per acreditar aquest fet, es prendran com a valors reals aquells que constin als títols d’adquisició i de transmissió de l’immoble, o aquells comprovats per l’Administració Tributària a la que correspongui la gestió de l’impost que grava la transmissió de l’immoble.
  • Es substitueixen els percentatges anuals aplicables sobre el valor del terreny per a la determinació de la base imposable de l’impost per uns coeficients màxims establerts en funció dels anys transcorreguts des de l’adquisició del terreny, que seran actualitzats anualment, tenint en compte l’evolució del mercat immobiliari els coeficients d’actualització de valors cadastrals.
  • S’estableix que els ajuntament podran efectuar les corresponents comprovacions.

Des de Grup Gestió recomanem valorar individualment totes aquelles operacions immobiliàries realitzades durant els darrers quatre anys, en què no s’hagin produït beneficis, per tal de decidir l’estratègia a seguir, ja que existeixen possibilitats reals de poder recuperar els imports pagats per aquest tribut.

Imprimir