Dins de la dinàmica negociadora per la venda d’un immoble, és molt important conèixer la tributació que hauran de suportar les parts intervinents a l’operació. En aquesta ocasió, ens detindrem a analitzar la fiscalitat per part del venedor:

IRPF

La venda d’un immoble genera en el transmitent un guany o pèrdua patrimonial. En el primer cas, la norma general és que el guany tributarà a una escala entre el 19% i el 23%. No obstant, hi ha determinades excepcions a aquesta norma, que tal tenir en compte:

  • Si són immobles d’elevada antiguitat, poden gaudir dels denominats “coeficients d’abatiment” (reduccions a la part del guany patrimonial obtinguda proporcionalment fins l’any 2006), però amb un preu de venda límit de 400.000 euros per la totalitat d’immobles venuts per el contribuent.
  • Si l’immoble venut constituïa l’habitatge habitual del venedor, la plusvàlua quedarà exempta de l’IRPF, en els següents casos:
    • Per menors de 65 anys, si l’import de la venda es reinverteix en la compra d’un nou habitatge habitual (si la reinversió és parcial, l’exempció serà parcial en la mateixa proporció de la reinversió).
    • Per majors de 65 anys, el guany quedarà exempt sense cap requisit addicional.
    • Si l’immoble no constituïa l’habitatge habitual del venedor, però aquest té més de 65 anys, i reinverteix l’import de la venda (amb un màxim de 240.000 euros) en una renda vitalícia, el guany generat també quedarà exempt.

 

Plusvàlua municipal: què fer

De l’anàlisi de l’allau de sentències que va originar la sentència del Tribunal Constitucional respecte de la inconstitucionalitat del tribut, es pot concloure que el més recomanable és liquidar el tribut sempre i quan l’operació hagi generat plusvàlua, doncs la jurisprudència més recent ha establert que el tribut continua operatiu quan es produeix un guany real a l’operació.

Cal recordar que aquest tribut no s’ha de liquidar si entre la data d’adquisició i transmissió de l’immoble si no ha transcorregut més d’un any.

Imprimir