Tal com ja els vàrem explicar a la nostra nota informativa, les empreses han de portar, des del pròxim 12 de maig, un registre de jornada per tal de garantir el compliment dels límits de la jornada laboral.

El registre haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sens perjudici de la flexibilitat horària establerta a l’Estatut dels Treballadors.

No es concreta la forma de realitzar aquest registre, es deixa a la negociació col·lectiva o a l’acord d’empresa o, en defecte d’aquests, a la decisió de l’empresa prèvia consulta amb els RLT.

L’empresa haurà de conservar els registres durant quatre anys.

Incomplir aquesta obligació és una infracció greu que suposa una multa de 626 a 6.250 euros. A aquest afecte s’ha modificat la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

Mentre no es concreti res més al respecte, es pot portar el registre utilitzant algun dels sistemes que hi ha al mercat, mitjançant una app o web o amb una màquina de fitxar o, com a mínim, en un full de registre en paper.

A continuació poden veure un parell de models de registre en paper. Creiem que d’aquests, el que més garanteix la identitat de la persona que fitxa és el que porta l’espai per a la firma a cada tram de fitxada. Es tracta de models orientatius per utilitzar en tota mena de jornades de treball i que no vénen establerts a la normativa.

Els recomanem, sigui quin sigui el format del registre triat, que portin a terme la seva implantació

Aprofitem per recordar-los que als treballadors a temps parcial i als treballadors a jornada completa que realitzin hores extraordinàries, se’ls ha de lliurar resum mensual de les hores realitzades. Com també, en cas d’haver-hi representants legals dels treballadors de l’empresa, aquests han de ser informats mensualment de les hores extraordinàries realitzades.

Imprimir