La normativa tributària posa a disposició de les empreses amb treballadors la possibilitat d’incloure determinats mecanismes de retribució en espècie que estan exempts a l’IRPF, de manera que es pot reduir la càrrega tributària per aquest concepte, ja que el fet de què aquestes retribucions estiguin exemptes porta aparellada també l’exempció de practicar ingrés a compte per part de l’empresa.

 

A continuació exposem resumidament els principals mecanismes existents i les seves principals característiques:

  • Despeses assumides per l’empresa, destinades a la formació o reciclatge del personal, sempre que la matèria estigui relacionada amb les característiques del lloc de treball.
  • Primes satisfetes per l’empresa en concepte d’assegurances d’accident laboral o responsabilitat civil del treballador
  • Primes satisfetes per l’empresa en concepte d’assegurances de salut del treballador, i del seu cònjuge i fills, fins un màxim general de 500 euros anuals.
  • Entregues a preus rebaixats realitzats en cantines o menjadors d’empresa, entre els quals es troba inclosa la fórmula de “tiquet menjador”, fins un màxim d’11 euros al dia per treballador (fins el passat 31 de desembre de 2017, aquest topall era de 9 euros).
  • Utilització de serveis socials i culturals per part de l’empleat, com ara el pagament de la quota de guarderia (fins l’edat de 3 anys), tant si el servei el presta l’empresa adequant a l’efecte una part de les seves instal·lacions, com si el contracta amb un centre extern.
  • Prestació del servei d’ensenyament, des de l’educació preescolar, fins a batxillerat, per part dels centres docents als seus treballadors, amb caràcter gratuït o a preus inferiors als de mercat.
  • Utilització de servei de transport col·lectiu de viatgers (per exemple, una targeta de transport), amb un límit de 1.500 euros anuals per treballador.
  • Lliurament als treballadors, amb caràcter gratuït, o a preu inferior al de mercat, d’accions o participacions de la pròpia empresa o d’empreses del grup, fins a 12.000 euros anuals, amb certes condicions.

 

Cal recordar que és requisit necessari per la majoria d’aquests sistemes de retribució, que siguin oferts a tots els treballadors, així com acomplir certs requisits addicionals específics de cada tipologia de retribució en espècie. No obstant, i des de l’òptica fiscal es tracta, com s’ha vist, d’una bona eina per incrementar la fidelització dels treballadors, així com de competitivitat de l’empresa al mercat laboral.

Imprimir