Des del passat 2 d’octubre de 2018, els següents contribuents estaran obligatsa rebre totes les notificacions per part de  l’Agència Tributaria Catalana de manera electrònica:

  • Persones jurídiques (societats mercantils).
  • Les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, societats civils).
  • Els que exerceixin una activitat professional per la què es requereix la col·legiació obligatòria.
  • Els que representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

 

Què son les notificacions electròniques?

Qualsevol comunicació que l’Agència Tributària Catalana vulgui realitzar als anteriors contribuents es farà per via telemàtica (mai per correu certificat, com fins ara), a través de la plataforma habilitada a aquest efecte per l’Administració, que farà les funcions de bústia virtual.

Com accedir a les notificacions electròniques?

Per tenir accés a les notificacions electròniques , el procediment a seguir és el següent:

  1. És necessari informar d’un correu electrònic on s’enviïn els avisos de noves notificacions. Aquesta comunicació s’ha de fer a través del següent link: http://atc.gencat.cat/ca/gestions/notificacions/

 

  1. Un cop ens comuniquin, via correu electrònic, de l’existència de la notificació, s’haurà de disposar obligatòriament d’un CERTIFICAT ELECTRONIC per poder accedir a la bústia de notificacions.

 

Les notificacions estaran a disposició dels interessats per un termini de 10 dies naturals, a partir de la data de recepció de l’avís de la notificació,  passats els quals, si no s’ha accedit al contingut, la notificació s’entendrà realitzada a tots els efectes, seguint el procediment el seu curs, de manera que no es podran presentar al·legacions ni recursos, amb els riscos de possibles sancions, recàrrecs i/o constrenyiments.

Per tant, és molt important dur a terme aquest procediment a fi de poder-nos assabentar en el cas de que rebem una notificació, i evitar sancionsper incompliment de les nostres obligacions amb l’Agència Tributària Catalana.

Imprimir