Circular Pressupostos 2017

Els canvis que porta la Llei de pressupostos generals, aprovada a mitjans d’any.

La Llei de pressupostos generals, recentment publicada, aporta algunes modificacions, amb efectes de l’1 de juliol, en relació a les mesures urgents en matèria social que va establir en el Reial Decret Llei de desembre, per la falta d’aprovació dels pressupostos. Les modificacions també afecten l’ordre de desenvolupament de les normes de cotització.

Cal destacar un increment de les pensions, de l’IPREM i de les cotitzacions a la seguretat social dels autònoms.

També cal destacar que s’ha ajornat de nou la regulació del treball a temps parcial dels autònoms.

 

 Bases màximes i mínimes al règim especial de treballadors autònoms

La base mínima, amb efectes de l’1/07, passa de 893,10€ mensuals a 919,80€ mensuals. La màxima segueix essent de 3.751,20€ mensuals.

Els autònoms que, a 1 de juliol de 2017, tinguin una edat inferior a 47 anys podran triar una base que estigui compresa entre  aquestes dues. La mateixa elecció podran realitzar els autònoms que en aquesta data tinguin 47 anys d’edat i la seva base de cotització en el mes de desembre del 2016 sigui igual o superior a 1.964,70 €. O els que hagin causat alta amb posterioritat a l’esmentada data.

Els autònoms que a la data esmentada tinguin 47 anys d’edat i una base inferior a 1.964,70 € no podran triar una base de quantia superior a 2.023,50 €, a menys que optin per una base superior abans del 30 de juny del 2017,  que tindrà efectes a partir de l’1/7/2017, o que es tracti del cònjuge que amb 47 anys d’edat s’hagi posat al capdavant del negoci i donat d’alta en aquest Règim com a conseqüència de la mort titular,  cas en què no serà d’aplicació aquesta limitació.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2017, tinguin 48 o més anys complerts estarà compresa entre les quanties de 992,10 € i 2.023,50 € mensuals, menys quan es tracti del cònjuge amb 45 o més anys d’edat que s’hagi posat al capdavant del negoci com a conseqüència de la mort titular que estarà compresa entre 919,80 € i 2.023,50 € mensuals.

No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys d’edat hagin cotitzat en qualsevol dels Règims dela Seguretat Social 5 o més anys la seva base serà d’acord amb les següents regles:

  1. a) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.964,70 € mensuals hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80 € i 2.023,50 €.
  2. b) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 1.964,70 € mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80 € i la quantitat d’aquella, incrementada en un 3,00 %, amb el límit de la base màxima de cotització.

Els autònoms societaris (socis enquadrats en aquest Règim per les accions / participacions), menys en els 12 primers mesos de la seva activitat, i els autònoms que en algun moment del 2016, de manera simultània, hagin tingut contractats 10 o més treballadors tindran una base mínima igual a la prevista pels treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General (1.152,90€ mensuals en el 2017).

 

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (iprem)

Aquest indicador pateix un increment d’1%, quedant de la següent manera:

  • IPREM diari: 17,93 €
  • IPREM mensual: 537,84 €
  • IPREM anual: 6.454,03 €

En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional hagi estat substituïda per la referència al IPREM, en aplicació de l’establert en el RD-Llei 3/2004, la quantia anual del IPREM serà de 7.519,59 € quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, excepte que expressament excloguin les pagues extraordinàries que serà de 6.454,03 €.

 

Increment de les pensions

Les pensions del sistema de la seguretat social, així com les de classes passives  tenen, amb caràcter general, un increment del 0,25%.

Imprimir