L’administració serà la que comunicarà a les empreses que s’han emès comunicats mèdics de baixa, alta o confirmació.

Es modifica la regulació de determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de
la seva durada, amb la finalitat d’agilitzar tràmits i obligacions burocràtiques, els quals venen regulats pel RD 625/2014.

El nou procediment de tramitació dels comunicats mèdics serà el següent:

  1. Els facultatius tan sols emetran la còpia de l’empleat. No hi haurà còpia per a l’empresa.
  • El servei públic de salut o, si escau, la mútua o l’empresa col·laboradora remetrà les dades contingudes en els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a l’INSS, per via telemàtica, en el primer dia hàbil següent al de la seva expedició.
  • L’INSS comunicarà a les empreses, com a màxim, en el primer dia hàbil següent al de la seva recepció, les dades identificadores de caràcter merament administratiu relatives als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua, referits a les seves persones treballadores, perquè en prenguin coneixement i compliment.
  • L’empresa comunicarà a l’INSS, mitjançant el sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED), en el termini màxim de tres dies hàbils a partir de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica rebuda, les dades addicionals que precisi per a la gestió i control de la situació d’incapacitat temporal i de la prestació corresponent a aquesta, així com de la compensació en la cotització, si escau, de l’abonat en pagament delegat.

Les previsions introduïdes per aquest reial decret seran aplicables, a partir de la seva entrada en vigor, als processos que en aquest moment es trobin en curs i no hagin superat els 365 dies de durada.

Data d’entrada en vigor: 01/04/2023

Imprimir