Ja s’ha publicat al BOP l’aprovació inicial de les bases reguladores i convocatòria on es defineix el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la tramitació de la sol·licitud, concessió, pagament i justificació dels ajuts a l’impuls de l’activitat econòmica (Re)Activem Girona, que atorga l’ajuntament de la ciutat.

Aquests ajuts tenen com a objectiu oferir suport al teixit econòmic local per a la reactivació de totes aquelles iniciatives empresarials afectades per les restriccions derivades de la pandèmia.

Les característiques de l’ajut són les següents:

  1. Beneficiaris:
    • Autònoms individuals o amb menys de cinc treballadors de plantilla mitjana i de deu treballadors en total, i antiguitat anterior a 1 de gener de 2020 que tinguin una base imposable a l’IRPF no superior a 35.000 euros i uns rendiments d’activitats econòmiques no superiors a 20.000 euros, i que hagin perdut, al 2020, almenys el 30% de la facturació en relació amb el 2019.
    • Microempreses constituïdes abans de l’any 2020, actives, amb menys de cinc treballadors de plantilla mitja i de deu treballadors en total, facturació inferior a un milió d’euros al 2020, i que hagin perdut, al 2020, almenys el 30% de la facturació en relació amb el 2019.
  2. Import de la subvenció: fins a 1.200 euros per sol·licitant (dotació total de 120.000 euros).
  3. Despeses subvencionables: les necessàries per a l’activitat.
  4. Termini de presentació: 30 dies naturals des de la publicació de la convocatòria al BOP. La presentació es farà a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. (https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/tramits/subvencions/)
  5. Sistema de concessió: concurrència competitiva (no prima l’ordre de presentació de la sol·licitud, sinó els barems aplicats per l’Ajuntament).
  6. Forma de pagament: bestreta del 90%, i la resta, un cop presentada la justificació econòmica.

 

Podeu consultar tots els detalls al següent enllaç:

https://web.girona.cat/smo/empreses/ajutscontractacio/reactivemgi

Imprimir