La Generalitat de Catalunya acaba d’aprovar una nova línea de subvencions a autònoms i microempreses amb la finalitat de contribuir a la seva viabilitat econòmica futura.

Les característiques de l’ajut són les següents:

Quantia: ajut a fons perdut de 2.000 euros, en un sol pagament.

Beneficiaris: autònoms i microempreses de qualsevol ram d’activitat, que compleixin certs requisits:

  • Base imposable de la renda del darrer exercici no superior a 35.000 euros.
  • Rendiment de l’activitat en els primers tres trimestres de 2020 no superior a 13.125 euros.
  • Dimensió màxima de sis treballadors de plantilla mitja durant l’any anterior, incloent-hi autònoms i assalariats.
  • En el cas d’empreses amb personalitat jurídica, tenir un promig màxim de tres socis durant l’any anterior, i que, entre socis i treballadors per compte aliè, no superin, també en termes de promig de l’any anterior, els sis.
  • L’ajut no és aplicable als autònoms col·laboradors.
  • Tenir el domicili fiscal situat a Catalunya.

Sol·licituds i atorgament:

  • Sistema de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment dels fons. Es presentarà una declaració autoresponsable del compliment dels requisits, que estaran subjectes a comprovació posterior per part de l’organisme tramitador de l’ajut.
  • La convocatòria resta pendent de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de l’ajut, així com el termini per a presentar les sol·licituds.

Compatibilitats:

  • L’ajut és compatible amb qualsevol altre ajut públic o privat, a excepció de les subvencions previstes per a afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil de l’any 2020.
  • La percepció de l’ajut és possible encara que l’autònom sol·licitant també exerceixi feines per compte aliè .

Els professionals de GRUP GESTIÓ ens oferim a assessorar-vos i aclarir el vostres dubtes en relació amb aquest nou ajut.

Imprimir