El BOE del 9 de maig publica la Llei 11/2023, de 8 de maig, que transposa al nostre ordenament jurídic diverses directives de la Unió Europea sobre diferents matèries. Entre les més rellevats hi trobem la modificació de la Llei del notariat a fi d’habilitar la intervenció telemàtica del notari amb l’objectiu de facilitar la prestació dels serveis notarials sense necessitat de presència física simultània del client i el fedatari públic.

La compareixença electrònica.

La norma introdueix per primer cop al nostre dret la possibilitat d’atorgar diversos instruments públics per mitjà de videoconferència. Per a fer-ho, l’atorgant accedirà a l’aplicació oberta a la seu electrònica notarial identificant-s’hi amb el seu certificat digital, i l’atorgament podrà fer-se amb la mateixa seguretat jurídica que quan el ciutadà acudeix a l’oficina notarial.

El dret del compareixent a llegir el document notarial per si mateix també s’assegurarà mitjançant la posada a disposició d’aquell a través de la plataforma, sens perjudici de la lectura alternativa per part del notari.

Finalment, tant l’atorgant com el notari signaran el document amb les respectives signatures electròniques.

Els actes que es podran atorgar per aquesta via seran els següents:

  1. Les pòlisses mercantils.
  2. Tots els actes societaris (llevat que impliquen aportacions no dineràries dels socis).
  3. Els poders que no siguin generals ni preventius, i les seves revocacions.
  4. Les cartes de pagament i cancel·lacions de garanties.
  5. Les actes de junta general i les de referència.
  6. Els testimonis de legitimació de firmes.
  7. Els testaments en situació d’epidèmia mentre s’imposi el confinament.
  8. Les declaracions d’obra nova en determinades condicions y les divisions horitzontals.
  9. La conciliació, llevat que el notari consideri convenient l’atorgament presencial.
  10. Aquells actes que així s’estableixi reglamentàriament.

La compareixença electrònica no només permetrà l’atorgament de l’instrument notarial, sinó també l’aportació pels interessats dels antecedents necessaris per a l’autorització d’un document públic o la sol·licitud d’expedició de còpies i l’acreditació de l’interès legítim per a obtenir-les.

Cal aclarir que l’atorgament per videoconferència constitueix una opció alternativa a la compareixença presencial, de manera que, com fins ara, qualsevol acte o contracte es podrà atorgar físicament a l’oficina del notari.

El protocol electrònic.

La nova llei regula també un protocol electrònic, d’accés únicament pel notari que en sigui titular, en el qual tindran reflex informàtic les matrius dels instruments públics.

Aquesta eina ha de permetre una major agilitat en la consulta i en la transmissió de la informació a les administracions i els particulars. S’adverteix, això sí, que, malgrat que els documents incorporats al protocol electrònic tindran la consideració de matrius o originals, en cas que hi hagi discrepància entre aquest suport electrònic i la matriu en suport paper, prevaldrà el contingut d’aquesta última.

També al Registre de la Propietat.

Les comunicacions electròniques també s’estenen al Registre de la Propietat, amb la regulació d’una seu electrònica general, de l’intercanvi d’informació amb els ciutadans i altres organismes públics per mitjans electrònics i de la publicitat registral per aquests mitjans.

Entrada en vigor.

Les disposicions relatives a la compareixença electrònica notarial entraran en vigor als sis mesos de la publicació de la llei, és a dir, el 9 de novembre de 2023.

En el cas de les modificacions relatives al l’operativa electrònica del Registre de la Propietat, no entraran en vigor fins el 9 de maig de 2024.

Imprimir