L’assegurança de baixa laboral està adreçada a qualsevol persona que desenvolupi una activitat laboral o professional pel seu compte, -professions liberals, freelancei autònoms-, que desitgi complementar les prestacions mutuals o públiques en cas de baixa laboral per malaltia o accident.

Garanteix una prestació econòmica diària a l’assegurat en cas d’una incapacitat laboral temporal total, que impossibiliti exercir, des del punt de vista professional, la seva activitat habitual com a conseqüència d’una malaltia i/o accidents causants de la baixa laboral.

Una baixa laboral pot fer que els seusingressos siguin, temporalment més baixos del que és habituali que no arribin a cobrir les sevesnecessitats. Per compensar els ingressos de la Seguretat Social durant aquest període,el més recomanable és prevenir contractant una assegurança de baixa laboral.

 

EXEMPLE

La quota que paga mensualment d’autònom és de 278,88 €? 

Llavors això indica que cotitza per la base mínima, és a dir, que la seva cotització és de 932,70 € i segons aquesta base de cotització, en una situació d’ILT (baixa laboral) el primer mes de baixa, es percebria per part de la SS, 550,30 € (que net, un cop deduïda la quota quedaria per 271,42 €) i els mesos successius 699,53 € (és a dir, 420,65 € nets).En base a aquestes xifres ¿estaria disposat a que realitzem junts un estudi per cobrir les seves necessitats mínimes?

 

Fiscalitat:

  • Per EMPRESES que contractin assegurances de malaltia a favor dels seus treballadors és despesa deduïble per a l’empresa i no és salari en espècie per al treballador, fins a les quantitats assenyalades en l’art. 42.3.c de la Llei de l’IRPF.
  • Per a empresaris AUTÒNOMS i PROFESSIONS LIBERALS, que tributin per activitats econòmiques en l’IRPF per estimació directa, és despesa deduïble de la seva activitat econòmica fins 500,00 € per persona per a aquells assegurances que donin cobertura a aquest, al seu cònjuge o als seus descendents (excepte en les diputacions foralsd’Àlaba, Biscaia i Guipúscoa.
Imprimir