Una de les modificacions fiscals més comentades que incorporarà la futura Llei de pressupostos generals de l’estat per l’any 2021 és la que correspon al tractament dels dividends i plusvàlues derivats de la transmissió de societats participades (filials).

A continuació, tractarem el cas de la nova tributació dels dividends i plusvàlues quan, tant la societat que els genera com la que els rep, són residents a territori espanyol, i que fins ara gaudeixen d’una exempció del 100% de les esmentades rendes.

 1. Amb caràcter general, només serà possible aplicar l’esmentada exempció quan la participació de la societat beneficiària dels rendiments sigui igual o superior al 5%, sense que un valor de la participació superior a 20 milions d’euros eximeixi d’aquest requisit, com és el cas actualment.
 2. L’import de l’exempció es redueix del 100% al 95%, és a dir, estarà subjecte a tributació el 5% del dividend que percebi la societat, al tipus del 25%; de manera que el dividend total obtingut tributarà a un tipus efectiu de l’1,25% en seu del beneficiari. En altres paraules, un dividend de 100.000 euros, totalment exempt a dia d’avui, passarà a tributar 1.250 euros per impost de societats.
 3. No obstant, es preveu una excepció al que diem a l’apartat anterior; i és que les companyies amb un volum de negoci inferior a 40 milions d’euros podran continuar aplicant l’exempció del 100% durant els propers tres anys, quan les rendes procedeixin d’una filial, resident o no en territori espanyol, constituïda amb posterioritat a l’1 de gener de 2021, sempre i quan aquesta matriu compleixi els requisits següents:
  1. No tenir la consideració d’entitat patrimonial (l’activitat de hòlding exclou la consideració d’entitat patrimonial a efectes de l’impost de societats).
  2. No formar part, amb anterioritat a la constitució de la filial, d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç.
  3. No tenir, amb caràcter previ a la constitució de la filial, un percentatge de participació, directa o indirecta, en els fons propis d’una altra entitat, igual o superior al cinc per cent. És a dir, que la filial recentment constituïda sigui l’única participada amb dret a l’exempció.
  4. Ha de tenir el 100% de participació directa en la filial des de la seva constitució.

En definitiva, aquest canvi representa que tots els dividends i plusvàlues derivats de la tinença de participacions en societats que actualment es troben constituïdes passaran a tributar, a partir de l’any 2021, sobre un 5% del dividend percebut, la qual cosa pot fer aconsellable avançar a l’any 2020 decisions de repartiment de dividends o transmissió de participacions que estiguessin previstes per l’any 2021 o posteriors.

Els professionals de GRUP GESTIÓ ens posem a la vostra disposició per comentar i analitzar la incidència d’aquest canvi normatiu a la vostra empresa.

Imprimir