El procediment de concessió d’aquesta subvenció s’iniciarà l’endemà de la data en què es publiqui la convocatòria.

Beneficiaris de les subvencions.

Els treballadors autònoms sense assalariats a càrrec o les societats limitades unipersonals (SLU) quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.

També els treballadors autònoms amb un o diversos treballadors autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquests treballadors autònoms col·laboradors.

Actuacions subvencionables.

La formalització d’un contracte de treball indefinit amb una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) durant un període mínim de 18 mesos.

Les persones beneficiàries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i han de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució d’atorgament.

El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de la formalització del contracte. Les persones beneficiàries han de mantenir aquesta contractació durant un període mínim de 18 mesos, que inclou un mínim de 6 mesos de contractació indefinida no subvencionats per aquests ajuts.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.

No seran objecte d’aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus.

Requisits.

Les persones físiques o jurídiques sol·licitants d’aquest ajut han de complir els requisits generals establerts a les bases, com ara estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i de les obligacions davant la Seguretat Social, etc.

Pel que fa als requisits específics:

  • L’autònom ha d’estar donat d’alta per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
  • En cas de societats unipersonals, estar inscrita al Registre Mercantil al moment de sol·licitar l’ajut, per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No tenir persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els sis mesos anteriors.
  • Tenir domicili fiscal a Catalunya. Aquest requisit s’ha de mantenir durant tot el període subvencionable.
  • Complir altres requisits específics relacionats amb l’activitat en règim de treball autònom que duu a terme la persona sol·licitant de l’ajut, en cas que ho determini la convocatòria corresponent.
  • Tenir capacitat tècnica per a executar l’actuació subvencionada.
  • No haver estat beneficiari d’aquest ajut o d’un altre de similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.
  • Complir les obligacions generals i específiques que es determinen a la base 24, com són complir l’objectiu i la finalitat, formalitzar i executar el contracte de treball, fer l’activitat, acreditar i justificar que es compleixen els requisits, etc.

Quantia.

S’ha fixat un mòdul a l’efecte de determinar l’import de la subvenció i de la seva justificació.

La referència per a determinar la quantia del mòdul és el SMI fixat al Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2022.

La quantia del mòdul econòmic es fixarà en la resolució de convocatòria i incorporarà el cost salarial i el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal.

Font: ORDRE EMT/220/2022, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec. (gencat.cat)

Imprimir