Ara que hem acabat l’exercici 2020, potser ens plantegem si les pèrdues que han patit les empreses —en molts casos ocasionades per la crisi del COVID-19— poden tenir repercussió en les obligacions de l’administrador societari de restablir l’equilibri patrimonial de la societat.

Recordem que, en condicions normals, quan les pèrdues d’una societat de capital deixin els seus fons propis reduïts a una quantia inferior a la meitat del capital social, l’administrador societari està obligat a promoure la dissolució de la societat, a menys que es produeixi una ampliació o reducció de capital en la quantia suficient per a superar aquest llindar, i sempre que no procedeixi la declaració de concurs de creditors. En altre cas, l’administrador societari respon personalment dels deutes generats per la societat des del moment en què incompleix l’esmentada obligació.

Donada la situació massiva de pèrdues empresarials provocades en aquest exercici 2020 per la crisi sanitària, el legislador ha previst que les pèrdues d’aquest exercici no es tinguin en compte a l’hora de computar l’esmentada obligació de dissolució de la societat. A continuació mostrem un exemple de com pot afectar l’esmentada normativa:

     Normativa corrent Normativa COVID
Capital social                      30,000.00                30,000.00
Reserves                      15,000.00                15,000.00
Pèrdues anteriors -10,000.00 -10,000.00
Pèrdues 2020 -25,000.00 -25,000.00
Fons propis a efectes causa dissolució                 10,000.00                  35,000.00  
50% capital social                      15,000.00                15,000.00
Situació patrimonial: causa de dissolució correcta

D’aquesta manera, la societat disposarà de tot l’exercici 2021 per regularitzar la seva situació patrimonial, tenint en compte, però, que si al 2021 compensa les pèrdues anteriors amb beneficis, però aquests són insuficients per revertir la situació patrimonial, la interpretació majoritària que es dóna a la llei és que, aleshores, l’administrador disposarà de dos mesos des del tancament de l’exercici 2021 per promoure la dissolució de la societat a través de la convocatòria de la corresponent junta de socis o accionistes. Per evitar aquesta situació, l’empresa disposarà de diverses alternatives, com ara:

  • Ampliació de capital, bé sigui per aportació dinerària o no dinerària, o per compensació de crèdits.
  • Aportacions de socis per compensar pèrdues.
  • Altres fòrmules, com préstecs participatius o reduccions de capital per absorció de pèrdues, sempre que aquest no quedi per sota del mínim legal.

En tot cas, serà necessari un seguiment continuat de l’evolució de l’empresa per tal de prendre les decisions adequades per no comprometre la responsabilitat de l’òrgan d’administració de la societat.

Imprimir