salari

Més enllà de les mesures més urgents de les quals us hem anat informant els darrers dies, la declaració de l’estat d’alarma té moltes altres conseqüències en l’àmbit econòmic i empresarial. A continuació passem a detallar-ne algunes:

Possibilitats de finançament per les empreses

A dia d’avui, els ajuts econòmics en forma de finançament són els següents:

 • Línies ICO amb aval de l’Estat
  • Destinatari: tots els autònoms i empreses (incloses les grans empreses) amb domicili social a Espanya
  • Activitats desenvolupades: turisme, transport, hosteleria, educació, activitats recreatives i d’esbarjo.
  • Import: fins 500.000 euros per beneficiari
  • Interessos: fins 1,5% TAE
  • Amortització: 1-4 anys, amb 1 any de carència del principal
  • Vigència: fins 31/12/2020
 • Línia d’avals habitual que la Generalitat de Catalunya ofereix a través de l’ICF i Avalis,
  • Destinatari: Pimes i autònoms de Catalunya
  • Import: entre 25.000 i 250.000 euros
  • Amortització: entre 5 i 10 anys, amb entre 1 i 2 anys de carència
  • Interessos: Euríbor més un màxim del 3,45%
  • Comissions: només per cancel·lació anticipada (0,25%

Terminis afectats a efectes mercantils (societats de capital)

Possibles situacions d’insolvència derivades de la crisi sanitària.

 • Mentre estigui vigent l’estat d’alarma, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs.
 • Tampoc en el cas en què el deutor que hagués comunicat al jutjat competent per a la declaració de concurs la iniciació de negociació amb els creditors per arribar a un acord de refinançament (pre-concurs).
 • Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant la vigència de l’estat d’alarma, els administradors no respondran dels deutes socials contrets en aquest període
 • En cas que, abans de la declaració de l’estat d’alarma i durant la vigència d’aquest estat, concorri causa legal o estatutària de dissolució de la societat, el termini legal per a la convocatòria per l’òrgan d’administració de la junta general de socis a fi que adopti l’acord de dissolució de la societat o els acords que tinguin per objecte enervar la causa, se suspèn fins que finalitzi aquest estat d’alarma.

Altres incidències a la vida de les societats mercantils

 • Encara que hi hagi una causa legal o estatutària, en les societats de capital els socis no podran exercir el dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma.
 • Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d’alarma, els acords dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions, podran adoptar mitjançant votació per escrit i sense sessió..
 • El termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social perquè l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica obligada formuli els comptes anuals i demés documents exigits per la normativa mercantil, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data

La nostra firma resta a la vostra disposició per informar-vos o ajudar-vos amb aquests o altres tràmits relacionats amb la present crisi sanitària.

Imprimir