Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l’any 2024 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions formatives amb compromís de contractació del Programa Forma i Insereix, previstes a l’Ordre TSF/170/2018.

Aquest any es torna a fer una sola convocatòria que inclou totes les especialitats del Catàleg d’Especialitats Formatives del SOC, tant les adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat com les que no hi van adreçades.

Actuacions subvencionables

  1. Certificats de professionalitat.
  2. Especialitats no conduents a certificats de professionalitat.
  3. Formació a mida.
  4. Pràctiques no laborals.

Es podran generar itineraris formatius que combinin certificats de professionalitat, sencers o parcials, amb especialitats no conduents a l’obtenció d’un certificat de professionalitat per tal de crear programes formatius adequats al perfil dels llocs de treball demandats per les empreses.

Les pràctiques no laborals (d) necessàriament hauran d’estar vinculades a una formació (a, b, c).

Entitats beneficiàries

  • Entitats de formació.
  • Les empreses, gremis o associacions amb centre de treball a Catalunya.

Persones destinatàries

Prioritàriament persones treballadores demandants d’ocupació no ocupades (DONO) en una proporció mínima del 70% sobre els alumnes inscrits a l’acció formativa. El percentatge de persones treballadores ocupades que hi poden participar és del 30%.
Els alumnes participants, siguin persones desocupades o ocupades, han d’estar inscrits a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’alta en l’acció formativa.

Nombre d’alumnes participants

S’estableixen els següents nombres mínims i màxims d’alumnes que es poden sol·licitar i atorgar per a cada acció formativa.

  • Quan l’entitat sol·licitant sigui una empresa amb menys de 50 persones treballadores: es subvencionarà un mínim de 4 alumnes i un màxim de 15 per acció formativa.
  • Si l’empresa sol·licitant té 50 persones treballadores o més: es subvencionarà un mínim de 6 alumnes i un màxim de 15 per acció formativa.
  • En qualsevol cas, quan la formació s’imparteixi per part de la pròpia empresa sol·licitant, el nombre d’alumnes per acció formativa pot estar comprès entre 1 i 15 participants.

Termini de contractació

Amb caràcter general, la contractació s’ha de dur a terme en un termini màxim de 6 mesos, a comptar des de la finalització de la darrera acció formativa.En els sectors on l’estacionalitat sigui un factor determinant per a la contractació, com el comerç, el turisme, l’hostaleria o l’agrari, es pot contractar en el termini de 9 mesos a comptar des de la finalització de la darrera acció formativa.

Quantia

La subvenció es determina amb l’aplicació d’un mòdul econòmic d’acció formativa pel nombre d’alumnes atorgats. Aquest mòdul esdevindrà un mòdul de resultat vinculat al compromís de contractació assumit per l’entitat.
L´import del mòdul econòmic es determina sobre la base dels mòduls/hora publicats a la Resolució EMT/2400/2023, de 30 de juny, o els que siguin vigents en el moment de publicar aquesta convocatòria.

Termini de presentació sol·licituds

Comença el 28 de febrer de 2024 i finalitza el 31 d’octubre de 2024.

Imprimir