En la nostra nota informativa, sobre les bases reguladores d’aquesta subvenció, els vam comunicar que el procediment de concessió s’iniciaria l’endemà de la data en què es publiqui la convocatòria. Aquesta s’ha publicat el 27 d’octubre, per tant, té efectes des del 28 d’octubre.

Els recordem que poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques següents:

  • Els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec, o les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.
  • També els treballadors i treballadores autònoms amb un o diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.

La subvenció serà de fins a 18.325,92 euros per a cada autònom/a o societat limitada unipersonal (SLU) sense treballadors a càrrec seu  que formalitzi un contracte indefinit amb un treballador/ora en situació d’atur inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) durant un període mínim de 18 mesos. No seran objecte d’aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus.

Tinguin en compte que les persones beneficiàries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i han de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’endemà al de la publicació de la resolució d’atorgament.

La sol·licitud s’ha de formalitzar exclusivament per via electrònica mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del dia 28 d’octubre del 2020, i finalitza a les 15.00 hores del desè dia hàbil.

Font:

RESOLUCIÓ EMT/3290/2022, de 21 d’octubre, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2022 per al desenvolupament del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec seu

ORDRE EMT/220/2022, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec. (gencat.cat)

Imprimir