Poden sol·licitar aquests ajuts les persones joves, prèviament inscrites al programa de Garantia Juvenil, en situació inscrit beneficiari, que hagin iniciat la seva activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma des de l’1 de gener de 2023 fins al dia abans de la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció.

Us recordem que l’activitat subvencionada consistirà en l’acció d’iniciar una activitat econòmica o professional com a treballador autònom per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs.

S’estableixen dues línies de subvencions:

  • Línia 1: actuacions per a afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya.

A efectes d’aquestes bases reguladores es considera micropoble el municipi de menys de 500 habitants.

  • Línia 2: actuacions per a afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya.

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 15.120,00 euros per l’acció. Es farà el prorrateig quan el crèdit consignat no sigui suficient per a atendre totes les sol·licituds presentades.

Dins del període subvencionable d’aquest ajut, la persona beneficiària ha de dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a la millora en la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada.

A aquests efectes, la persona beneficiària ha de participar en accions de formació finançades amb fons públics, en formació bonificada o programada per les empreses o en formació privada.

Les accions formatives dutes a terme s’han d’acreditar amb el corresponent certificat de participació amb aprofitament.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb tota la documentació inclosa, començarà a les 9.00 hores del 18 de juliol de 2023, i finalitzarà a les 15.00 hores del dia 20 de setembre de 2023.

La sol·licitud s’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

 

Font: RESOLUCIÓ EMT/2550/2023, de 10 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2023 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ (ref. BDNS 707880).

 

 

Imprimir