El 4 de juliol s’ha publicat, mitjançant la resolució EMT/2428/2024, la convocatòria de concessió de subvencions del programa TU+1 de l’any 2024.

Us recordem que poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques següents:

  • Els treballadors autònoms sense assalariats a càrrec o les societats limitades unipersonals quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat sense assalariats a càrrec.
  • També els treballadors autònoms amb un o diversos treballadors autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquests treballadors autònoms col·laboradors.

La subvenció serà de fins a 20.850 euros per a cada autònom o societat limitada unipersonal sense treballadors a càrrec seu  que formalitzi un contracte indefinit, durant un període mínim temporal de 18 mesos, d’una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO). No seran objecte d’aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus.

En el supòsit que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50 % de la jornada de treball.

Tingueu en compte que les persones beneficiàries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i han de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 3 mesos comptats des de l’endemà de la publicació de la resolució d’atorgament.

La sol·licitud s’ha de formalitzar exclusivament per via electrònica mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del dia 5 de juliol del 2024 i finalitza a les 14.00 hores del 12 de setembre de 2024.

Font:

RESOLUCIÓ EMT/2428/2024, de 26 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2024 per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador/ora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec (ref. BDNS 771495).

ORDRE EMT/220/2022, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec. (gencat.cat)

ORDRE EMT/154/2023, de 13 de juny, de modificació de l’Ordre EMT/220/2 (gencat.cat)

Imprimir